جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 11424 : 30/2/1363
شماره 2362 13/1363
وزارت فرهنگ وآموزش عالی
قانون تبدیل مرکزانتشارات علمی وفرهنگی ازصورت مرکزوابسته به شرکت دولتی وابسته که درجلسه روزچهارشنبه بیست ونهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب شده ودرتاریخ 3/2/1363به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 850/1مورخ 10/2/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ می گردد.
نخست وزیر : میرحسین موسوی

ماده واحد : به وزارت فرهنگ وآموزش عالی اجازه داده می شودمرکز انتشارات علمی وفرهنگی راازشکل مرکزوابسته بصورت شرکت دولتی وابسته اداره کند0
تبصره 1 : وزارت فرهنگ وآموزش عالی موظف است حداکثرظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه وآئینامه سالی استخدامی ومعاملاتی شرکت مذکورراباهمکاری وزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه وبرای تصویب به هیت وزیران ارایه نماید0
تبصره 2 : شرکت مذکورموظف است سفارشهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی و دانشگاههارادراولویت قراردهد0
تبصره 3 : تاتصویب اساسنامه جدیدشرکت مذبوربااساسنامه فعلی اداره خواهدشد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه روزچهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تادیخ 3/2/1363به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11424
تاریخ تصویب :
1363/01/29
تاریخ ابلاغ :
1363/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :