×

قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم

قانون-برنامه-عمرانی-پنجساله-پنجم
ماده 1 - دولت مجاز است از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و
بودجه کشور ظرف مدت پنج سال که از اول فروردین ماه 1352 شروع می شود مبلغ
یک هزار و پانصد و شصت میلیارد ریال بر اساس جداول کلی پیوست این قانون
به مصرف برساند و مکلف است برنامه پنجساله پنجم را برای نیل به هدفهای
مندرج در برنامه مذکور اجرا نماید.
تبصره - به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می شود که اصول و
هدفها و برنامه های اجرایی مربوط به بخشهای مختلف برنامه عمرانی پنجساله
پنجم را که تحت عنوان خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور تقدیم مجلس شورای ملی
شده است با ارقام هر یک از برنامه های مربوط به فصل مندرج در جداول پیوست
بررسی و تصویب نماید.
ماده 2 - به منظور تامین اعتبارات عمرانی پیش بینی شده در این قانون هر
سال از مجموع منابع مالی دولت پس از تامین هزینه نگهداشت سطح عملیات و
فعالیتهای مربوط به امور اجتماعی و اقتصادی در مقیاس بودجه مصوب سال 1351
و پیش بینی توسعه امور عمومی و دفاع ملی و بازپرداخت اصل و بهره وام های
داخلی و خارجی و همچنین تسویه دیون ناشی از اجرای برنامه های قبلی
اعتبارات عمرانی لازم بر حسب فصول و برنامه ها باید سالانه به نحوی تخصیص
داده شود که تا پایان دوره برنامه عمرانی پنجساله پنجم کلا مبلغ 1560
میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی منظور گردد.
ماده 3 - به منظور تامین قسمتی از اعتبار مندرج در ماده 2 این قانون
جهت اجرای برنامه عمرانی پنجساله پنجم دولت مجاز است طی دوران برنامه
مذکور اقدام به امضا قرارداد یا موافقتنامه برای دریافت وام و اعتبارات
خارجی طبق اصول مقرر در قانون برنامه و بودجه تا میزان 4/433 میلیارد
ریال بنماید و نیز به طور خالص معادل 310 میلیارد ریال از محل اعتبارات
بانکی داخلی و فروش اوراق قرضه به بانکها و معادل 5/54 میلیارد ریال به
طور خالص از محل فروش اوراق قرضه به بخش غیر بانکی استفاده نماید.
ماده 4 - به دولت اجازه داده می شود تمام یا قسمتی از بدهیهای
شهرداریها به سازمان برنامه را که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در
برنامه های عمرانی گذشته ایجاد شده طبق مقرراتی که به تصویب کمیسیون
دارایی مجلسین خواهد رسید مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده 5 - سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه حسابهای مربوط به
طرحهای عمرانی برنامه های گذشته را طبق مقررات مربوط ممیزی کند.
تبصره - ذیحسابان وزارت دارایی در دستگاههای اجرایی موظفند کلیه
سوابق و اسناد و مدارک مربوط به طرحهای عمرانی گذشته را برای ممیزی در
اختیار سازمان قرار دهند.
ماده 6 - رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی گذشته باید حداکثر
تا پایان سال 1353 انجام شود و هیات حسابرسی مذکور در فصل هفتم قانون
برنامه عمرانی چهارم با همان اختیارات و وظایف مندرج در قانون مزبور برای
این مدت باقی خواهد بود و انتخاب اعضا هیات در مواقع ضروری طبق همان
قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 7 - از آغاز سال 1352 اختیارات و وظایفی که به موجب بند 4 ماده
13 قانون برنامه عمرانی چهارم در مورد دعاوی ناشی از اجرای قراردادهای
مربوط به برنامه های گذشته به هیات عامل برنامه اعطا گردیده بود به رییس
دستگاه اجرایی مربوط تفویض می شود.
ماده 8 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات طرحهای عمرانی و یا
قراردادهای منعقده در برنامه های گذشته اعتباراتی به صورت وام در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار گرفته است وزارت دارایی به عنوان جانشین قانونی
سازمان برنامه تعیین می شود.
ماده 9 - اصطلاحات مندرج در این قانون مشمول مفاد ماده یک قانون برنامه
و بودجه کشور خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 22/11/1351 در جلسه روز شنبه پنجم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
جدول شماره 1
جمع کل اعتبارات عمرانی پنجم میلیون ریال
---------------------------------------------------------------
امور عمومی 121100
امور اجتماعی 468900
امور اقتصادی 970000
---------------------------------------------------------------
جمع 1560000
جدول شماره 2
10000000 - امور عمومی اعتبار به میلیون ریال
---------------------------------------------------------------
10300000 - فصل سوم - عمرانی عمومی 5300
10900000 - فصل نهم - خدمات عمومی فنی و اطلاعات 11600
11000000 - فصل دهم - اداره امور وسائل ارتباط جمعی 13400
11100000 - فصل یازدهم - ساختمانها و تاسیسات دولتی 90800
---------------------------------------------------------------
جمع 121100
جدول شماره 3
30000000 - امور اجتماعی اعتبار به میلیون ریال
----------------------------------------------------------------
30100000 - فصل اول - آموزش و پرورش 230000
30200000 - فصل دوم - فرهنگ و هنر 9400
30300000 - فصل سوم - بهداشت و درمان و تغذیه 52000
30400000 - فصل چهارم - تامین و رفاه اجتماعی 16000
30600000 - فصل ششم - تربیت بدنی : پیشاهنگی ، تعاون و امور
جوانان 10000
30700000 - فصل هفتم - عمران شهرها 32700
30800000 - فصل هشتم - عمران و نوسازی روستاها 36000
30900000 - فصل نهم - تامین مسکن 82800
-----------------------------------------------------------------
جمع 468900
جدول شماره 4
40000000 - امور اقتصادی اعتبار به میلیون ریال
-----------------------------------------------------------------
40100000 - فصل اول - توسعه کشاورزی و دامپروری 208000
40200000 - فصل دوم - توسعه منابع آب و نظارت 108000
40300000 - فصل سوم - تامین برق 53500
40400000 - فصل چهارم - توسعه صنایع 183900
40500000 - فصل پنجم - توسعه منابع نفت و بهره برداری 130700
40600000 - فصل ششم - توسعه منابع گاز و بهره برداری 29000
40700000 - فصل هفتم - توسعه معادن 46500
40900000 - فصل نهم - حمل و نقل و ارتباطات 171500
41000000 - فصل دهم - پست و مخابرات 31200
41100000 - فصل یازدهم - سیاحت و جهانگردی 7700
-----------------------------------------------------------------
جمع 970000
جدول شماره 5
تقسیم سنواتی اعتبارات عمرانی برنامه پنجم
اعتبار به میلیون ریال
----------------------------------------------------------------
سال 1352 210000
سال 1353 250000
سال 1354 305000
سال 1355 360000
سال 1356 435000
----------------------------------------------------------------
جمع 1560000
جداول فوق منضم به قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/12/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.