×

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری

قانون-اصلاح-پاره-ای-از-مواد-قانون-شهرداری
ماده واحده - تبصره 1 ماده 62 و ماده 82 و تبصره آن و ماده 108 قانون
شهرداری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده 82 الحاق می شود.
الف - از تبصره 1 ماده 62 عبارت تهزینه دفاتر مزبور از محل 2% (صدی
دو) شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شدت حذف می شود.
ب - ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال
متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور
معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه ، مستقیما به اتحادیه
مذکور پرداخت نمایند.
تبصره 1 - پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار
میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می شود ولی به هر حال از
2% نباید تجاوز نماید.
تبصره 2 - بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیات مدیره
اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداریها و
تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 - از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیما در خدمت اتحادیه
شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از
صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می دارند به هیچ عنوان
وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از
بیش از یک محل تجویز شده باشد.
ج - ماده 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری
ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه های
آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه حل ها و
پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل می شود و
اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه
25/4/1354، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1354/07/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.