×

قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان

قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان

قانون-تشکیل-انجمنهای-شهرستان-و-استان
فصل اول - تشکیل انجمن
ماده 1 - به منظور مشارکت اهالی هر محل در اداره امور محلی و در اجرای
اصل سپردن کار مردم به مردم و تهیه موجبات آبادانی و عمران شهری و
روستایی و تشخیص و تعیین نیازمندیهای محلی و مراقبت در تامین آن در مرکز
هر شهرستان به استثنا پایتخت انجمن شهرستان و در مرکز هر استان انجمن
استان طبق مقررات این قانون تشکیل می شود و انجمنهای مزبور دارای شخصیت
حقوقی خواهند بود.
تبصره 1 - دولت می تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف
5 سال از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون کشور مجلسین پیشنهاد نماید.
مصوبات کمیسیون مزبور در این مورد تا تصویب نهایی آن در مجلسین قابل اجرا
خواهد بود.
تبصره 2 - در نقاطی که فرمانداری کل وجود دارد طبق مقررات این قانون
انجمن استان تشکیل می شود و فرمانداران کل وظائف و اختیارات استانداران را
که در این قانون معین گردیده است به عهده خواهند داشت .
ماده 2 - اعضا انجمن های شهرستان و استان مطابق مقررات این قانون برای
مدت چهار سال از طرف اهالی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 3 - انجمن شهرستان تشکیل می شود از منتخبین مرکز شهرستان و بخشهای
تابع آن و انجمن استان مرکب خواهد بود از دو نفر از اعضا هر یک از
انجمنهای شهرستان حوزه استان .
ماده 4 - تعداد اعضا انجمن شهرستان به شرح زیر است :
1 - در مرکز هر شهرستان که تا 30 هزار نفر جمعیت داشته باشد 5 نفر.
2 - در مرکز هر شهرستان که از 30 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت داشته
باشد 7 نفر.
3 - در مرکز هر شهرستان که از 50 هزار تا 100 هزار نفر جمعیت داشته
باشد 9 نفر.
4 - در مرکز هر شهرستان که از 100 هزار تا 200 هزار نفر جمعیت داشته
باشد 11 نفر.
5 - در مرکز هر شهرستان که از 200 هزار تا پانصد هزار نفر جمعیت
داشته باشد 13 نفر.
6 - در مرکز هر شهرستان که بیش از پانصد هزار نفر جمعیت داشته باشد
15 نفر.
تبصره - از هر یک از بخشها که جمعیت آن کمتر از ده هزار نفر باشد یک
نفر انتخاب و به تعداد مزبور علاوه خواهد شد و در صورتی که جمعیت بخش بیش
از 10000 نفر باشد برای هر 7500 نفر به بالا تا ده هزار نفر یک نفر
نماینده افزوده خواهد شد.
فصل دوم - انتخابات انجمنهای شهرستان و استان
ماده 5 - انتخاب کنندگان باید واجد شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - داشتن حداقل 20 سال سن .
3 - توطن در محل انتخاب یا سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات .
ماده 6 - انتخاب شوندگان باید واجد شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - داشتن حداقل 25 سال سن .
3 - خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی .
4 - توطن در محل انتخاب و یا سکونت در آن محل حداقل دو سال قبل از
انتخابات .
ماده 7 - اشخاص زیر از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند:
1 - محجورین .
2 - ورشکستگان به تقصیر و یا تقلب .
3 - مرتکبین جنایات یا جنحه های بزرگ عمدی .
4 - کسانی که سو شهرت دارند.
ماده 8 - اشخاص زیر به مناسبت مقام خود نمی توانند به عضویت انجمن
شهرستان یا استان انتخاب شوند:
1 - نخست وزیر و وزرا و معاونین آنان و نمایندگان مجلسین در تمام
کشور.
2 - استانداران و فرمانداران و دادستانها و شهرداران و بخشداران و
کلیه روسا سازمانهای دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و
قائم مقام و معاونین مقامات مزبور در حوزه ماموریت و کار خود.
3 - اعضا اصلی و علی البدل انجمن نظارت انتخابات انجمن شهرستان در
حوزه انتخابیه خود.
4 - رییس و اعضا انجمن شهر و رییس انجمن بهداری .
تبصره 1 - متصدیان مقامات مذکور در بند 2 تا 4 این ماده در صورتی که
داوطلب شرکت در انتخابات حوزه ماموریت خود باشند باید قبل از شروع
انتخابات و همزمان با اعلام آمادگی از سمت خویش استعفا دهند و در صورتی که
مستخدم رسمی دولت باشند ضمن استعفا از سمت خود تقاضا کنند که آماده به
خدمت شوند و دولت مکلف به قبول این تقاضاها است .
تبصره 2 - سایر مستخدمین رسمی دولت که به عضویت انجمن شهرستان یا
استان انتخاب شوند در صورت قبول عضویت انجمنهای مذکور باید از سمت خود
استعفا دهند و تقاضا کنند که آماده به خدمت شوند. دولت مکلف به قبول این
تقاضا است و مستخدمین مزبور از تاریخ قبولی عضویت انجمن آماده به خدمت
خواهند شد.
مدت عضویت انجمن جزو آمادگی به خدمت مستخدم محسوب می شود.
تبصره 3 - به مستخدمین رسمی دولت که به نحو مذکور در تبصره های 1 و 2
آماده به خدمت می شوند در دوران آمادگی به خدمت حقوقی پرداخت نخواهد شد و
هر گاه مستخدمین مزبور بر اساس آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال کسور
بازنشستگی خود را بپردازد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع آنان موظف
خواهد بود مبلغی معادل کسور پرداختی بابت سهم خود به صندوق بازنشستگی
کشوری نیز پرداخت نماید در این صورت خدمت اینگونه مستخدمین از نظر
بازنشستگی جز سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 4 - دولت حق ندارد در مدت خدمت مستخدمین موضوع تبصره های فوق در
انجمنهای شهرستان و استان شغلی در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مادام که
این همت را دارند به آنان ارجاع نماید ولی پس از خاتمه دوران عضویت در
انجمن با آنان مانند سایر مستخدمین آماده به خدمت طبق قانون استخدام
کشوری رفتار خواهد کرد.
تبصره 5 - با مستخدمین آماده به خدمت دولت که به عضویت انجمنهای
شهرستان یا استان انتخاب شوند بر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.
ماده 9 - مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تا زمانی که در
خدمت هستند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
ماده 10 - انتخاب کنندگان باید قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل
کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و احراز صلاحیت رای دهنده و صدور برگ انتخاباتی
به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بر اساس این قانون از طرف وزارت کشور
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11 - پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات
فرماندار یا جانشین او مکلف است حداکثر ظرف پنج روز در هر شهرستان آگهی
در حوزه انتخابیه منتشر کند تا کسانی که داوطلب عضویت انجمن شهرستان
باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز به ترتیب ذیل داوطلبی خود را به
فرمانداری اطلاع دهند داوطلب عضویت انجمن شهرستان باید شخصا مراتب آمادگی
خود را کتبا به فرمانداری اعلام دارد و معرفی نامه ای به امضا 30 تا 150 نفر
با توجه به ماده 4 از اهالی محل که واجد شرایط انتخاب کننده باشند ضمیمه
نامه خود به فرمانداری ارسال دارد. برگ داوطلبی و معرفی نامه طبق نمونه ای
است که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده 12 - پس از انتشار اعلان مذکور در ماده 11 فرماندار بلافاصله
کمیسیونی مرکب از خود و روسای ادارات دادگستری و بهداری و آموزش و پرورش
و در صورت غیبت یا نبودن در محل قائم مقامهای آنان و یک نفر معتمد محل
تشکیل داده بدوا کمیسیون به صلاحیت داوطلبان نمایندگی منتها ظرف 15 روز
رسیدگی و بلافاصله اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می کند و
رای دهندگان فقط می توانند به آنان رای بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از
طبقات زیر:
1 - علما.
2 - استادان دانشکده ها و دبیران و آموزگاران و پزشکان و مهندسین و
وکلای دادگستری .
3 - بازرگانان و پیشه وران .
4 - کشاورزان .
5 - کارگران .
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می نماید.
تبصره - در نقاطی که هر یک از ادارات مذکور در این ماده وجود نداشته
باشد به جای آنان از روسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل
کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظایف مقرره را انجام دهند و همچنین در
صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد کسری عهده از
سایر طبقات انتخاب می شود.
ماده 13 - دعوت شدگان در اولین جلسه از بین خود یا خارج هفت نفر را که
دارای سواد فارسی و واجد شرایط انتخاب شدن باشند به رای مخفی و اکثریت
نسبی برای انجمن نظارت اصلی و هفت نفر به همین ترتیب برای عضویت علی البدل
انتخاب می کنند. برای انجام انتخاب مزبور حضور دو ثلث از دعوت شدگان کافی
خواهد بود و در شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد
دعوت شدگان برای انتخاب انجمن نظارت از هر طبقه دو نفر و اعضا اصلی و
علی البدل هر کدام پنج نفر خواهند بود.
ماده 14 - اعضا انجمن نظارت پس از انتخاب بلافاصله از بین خود به رای
مخفی و اکثریت نسبی یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی انتخاب
می نمایند.
ماده 15 - انتخاب در یک روز به عمل خواهد آمد و انجمن مرکزی نظارت
انتخابات در صورت ضرورت به تعداد لازم یک یا چند شعبه فرعی مرکب از پنج
نفر از معتمدین محل در یک یا چند نقطه شهر تشکیل می دهد که در روز و ساعات
مقرر اخذ رای نمایند.
ماده 16 - انجمن نظارت باید آگهی که حاوی مطالب زیر باشد از 5 تا 10
روز قبل از روز اخذ رای در شهر منتشر کند:
1 - محل انعقاد انجمن و تعداد شعب و روز و ساعتی که برای انتخاب معین
می شود و مدت اخذ رای که حداقل 10 ساعت خواهد بود.
2 - شرایط انتخاب کنندگان .
3 - عده اعضایی که باید انتخاب شوند.
4 - اسامی داوطلبان عضویت انجمن شهرستان که صلاحیت آنها مورد تایید
قرار گرفته و واجد شرایط مقرر در این قانون باشند با تصریح به این امر که
رای دهندگان می توانند از میان داوطلبان معرفی شده از طرف انجمن نظارت
اشخاصی را که مایل باشند انتخاب نمایند.
ماده 17 - دادن رای باید مخفی باشد و نحوه اخذ آرا و استخراج آن و
تشخیص حائزین اکثریت طبق آیین نامه ای است که از طرف وزارت کشور تنظیم
خواهد شد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 18 - در مواقعی که یکی از اعضا انجمن نظارت در خلال جریان امر
انتخابات استعفا دهد و یا فوت نماید به جای او یکی از اعضا علی البدل که
دارای رای زیادتری بوده است به عضویت انجمن اصلی دعوت می شود. در مواقعی
که عده ای از اعضا اصلی یا علی البدل استعفا یا فوت کنند تا زمانی که
اکثریت اعضا اصلی و علی البدل برای ادامه کار باقی باشند انجمن با همان
عده وظایف خود را انجام خواهد داد و در صورتی که اکثریت باقی نباشد
فرماندار از میان منتخبین مقرر در ماده 12 کسانی را که رای بیشتری
داشته اند به ترتیب دعوت خواهد نمود تا انجمن کار خود را ادامه دهد و در
صورت تساوی رای به قید قرعه انتخاب خواهند شد.
ماده 19 - هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن
نظارت از شرکت و حضور در انجمن استنکاف نمایند در صورتی که با یک مرتبه
اخطار کتبی فرماندار حاضر نشوند مستعفی شناخته شده و به جای آنها از
اعضای علی البدل دعوت می شود.
ماده 20 - در صورتی که عضو مستعفی یا مستنکف یا فوت شده رییس یا نایب
رییس یا یکی از منشی ها باشد به نحو مذکور در ماده 18 عمل می شود و به
اقتضا مورد رییس یا نایب رییس یا منشی انتخاب خواهد شد.
ماده 21 - اگر کسی در جریان انتخابات شکایت یا ایرادی در امر انتخابات
داشته باشد مانع سیر قانونی جریان انتخابات نخواهد بود ولی خلاصه شکایت یا
ایراد در دفتر مخصوص انجمن نظارت ثبت و به شاکی رسید داده خواهد شد و طبق
مقررات ماده 22 رسیدگی به عمل خواهد آمد.
ماده 22 - انجمن نظارت از روز اعلام خاتمه رای و تعیین منتخبین تا یک
هفته ایرادات و شکایات از انتخابات را پذیرفته و رسیدگی می کند و نتیجه را
اعلام می دارد و اگر شکایتی از انجمن نظارت رسیده باشد باید تا آخرین ساعت
اولین روز هفته بعد به کمیسیون مذکوره در ماده 12 برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم بفرستد کمیسیون مزبور حداکثر در مدت یک هفته رسیدگی به شکایات را
خاتمه داده و نظر خود را ضمن تنظیم صورت مجلسی به فرمانداری و انجمن
نظارت ابلاغ می نماید تصمیم کمیسیون در این مورد قطعی است و فرماندار و
انجمن نظارت مکلفند تصمیمات مزبور را به موقع اجرا گذارند.
ماده 23 - در مواردی که تجدید انتخاب لازم شود طبق مواد این قانون
اقدام خواهد شد.
مدت دوره اول انجمن های شهرستان و استان استثنائا تا انقضای مدت دوره
قانونی انجمن های شهر که در تاریخ اجرای این قانون تشکیل است خواهد بود به
نحوی که برای دوره های بعد انتخابات انجمن های شهرستان و انجمن های شهر در
یک تاریخ انجام شود.
ماده 24 - در صورتی که شکایتی از انتخابات نشود و یا شکایتهای رسیده
پس از رسیدگی مورد تایید کمیسیون پنج نفری مندرج در ماده 12 واقع نگردد
انجمن نظارت به نام کسانی که به عضویت انجمن شهرستان انتخاب شده اند
اعتبارنامه به امضای اکثریت اعضای انجمن نظارت و فرماندار صادر خواهد
کرد.
ماده 25 - بعد از اینکه رسیدگی به شکایات خاتمه پذیرفت و اعتبارنامه
اعضا انجمن شهرستان صادر گردید اوراق آرا ماخوذه با حضور اعضا انجمن
شهرستان و رییس و اعضا انجمن نظارت انتخابات و فرماندار معدوم می شود و در
این موقع رییس انجمن نظارت انحلال انجمن نظارت را اعلام می دارد.
ماده 26 - ترتیب انتخابات نمایندگان بخشها به این نحو خواهد بود که
انجمن هر ده یک نفر نماینده از میان اعضا خود انتخاب و کتبا به بخشداری
معرفی می نماید این نمایندگان انجمن های ده با دو نفر نماینده مرکز بخش که
از طرف انجمن ده مرکز بخش یا انجمن شهر آنجا انتخاب خواهند شد در روزی که
قبلا از طرف بخشدار تعیین و به آنان ابلاغ شده در مرکز بخش حاضر می شوند و
پس از اجتماع حداقل دو ثلث نمایندگان منتخب در بخشداری با حضور بخشدار از
بین خود و یا از ساکنین حوزه بخشداری نماینده یا نمایندگان بخش را که
واجد شرایط عضویت انجمن شهرستان باشد به اکثریت آرا حاضرین به عضویت
انجمن شهرستان انتخاب و با اعتبارنامه ای که به امضا یا مهر اکثریت
نمایندگان منتخب شرکت کننده در رای باشد به فرمانداری معرفی می نمایند.
در صورتی که در روز موعود دو ثلث نمایندگان منتخب در بخشداری حاضر نباشند
مجددا روز دیگری برای انتخاب اعضای انجمن معین و به اکثریت اعضا حاضر
انتخاب به عمل خواهد آمد.
تبصره - در هر ده که انجمن ده تشکیل نشده باشد انجمن عمرانی بخش یک
نفر از اهالی همان ده را که واجد شرایط انتخاب شونده باشد برای انتخاب
نماینده بخش تعیین خواهد نمود.
فصل سوم - طرز تشکیل انجمن های شهرستان و استان
ماده 27 - پس از آنکه دو ثلث اعتبارنامه منتخبین بخشها و مرکز شهرستان
به فرمانداری واصل گردید فرماندار مکلف است از کلیه اعضا انجمن شهرستان و
معتمدین محل و وجوه طبقات مندرج در ماده 12 و روسای ادارات و موسسات
عمومی برای افتتاح انجمن دعوت و انجمن را به نام نامی اعلیحضرت همایونی
شاهنشاه افتتاح کند.
ماده 28 - پس از افتتاح بلافاصله انجمن به ریاست مسن ترین و منشیگری دو
نفر از جوانترین اعضا تشکیل می شود و در حضور کلیه مدعوین مراسم سوگند به
این ترتیب انجام خواهد شد که هر یک از اعضا سوگندنامه به شرح زیر با ذکر
نام خود قرائت نموده و ذیل آن را امضا کند.
تمن ... امضاکننده زیر خداوند متعال را به شهادت می طلبم و به قرآن مجید
سوگند یاد می کنم تکالیف و وظایفی را که به عنوان عضو انجمن شهرستان به من
رجوع شده است با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهم و در انجام
این وظایف هرگز اغراض شخصی را مداخله ندهم و همواره خیر و صلاح مردم و
تمامیت کشور ایران را منظور و نصب العین خود ساخته و به قانون اساسی و
سلطنت مشروط ایران وفادار بمانم و نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه مفخم
خود صدیق و راستگو باشم ت.
تبصره 1 - اعضایی که از اقلیتهای مذهبی انتخاب می شوند به کتاب آسانی
خود سوگند یاد خواهند کرد.
تبصره 2 - اعضا انجمنهای شهرستان که بعد از جلسه افتتاحیه برسند در
اولین جلسه رسمی که حاضر می شوند باید مراسم تحلیف را به جا آورده و
سوگندنامه را امضا نمایند.
ماده 29 - انجمن شهرستان پس از ادای سوگند از میان اعضای خود یک نفر
رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با رای مخفی و اکثریت آرا برای
مدت دو سال انتخاب و شروع به انجام وظایف قانونی خود می کند و همچنین دو
نفر را از بین خود برای عضویت در انجمن استان انتخاب و پس از صدور
اعتبارنامه به فرمانداری معرفی می کند.
ماده 30 - هر گاه یکی از اعضا اعم از اینکه منتخب شهر یا بخشهای تابع
حوزه شهرستان باشد استعفا داده یا فوت کند یک نفر بلافاصله بعد از آخرین
نفر منتخب حوزه مربوط که رای بیشتر داشته است برای بقیه مدت نمایندگی به
جای او دعوت می شود.
ماده 31 - هر یک از اعضا انجمن شهرستان که فاقد یک یا چند شرط از
شرایط لازم برای عضویت انجمن شود یا شغل دولتی قبول کند یا بدون عذر موجه
و جلب موافقت قبلی انجمن چهار جلسه متوالی غیبت کند از عضویت انجمن معاف
و مراتب به عضو مزبور ابلاغ خواهد شد تا اگر اعتراضی داشته باشد ظرف یک
هفته به انجمن استان اعلام کند و می تواند برای دفاع از خود در جلسه انجمن
حضور یابد تصمیم انجمن استان در این باره قطعی و به جای عضو معاف شده
مطابق مواد فوق از منتخب بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 32 - ترتیب افتتاح و مراسم تحلیف در انجمن استان نیز به ترتیبی
که برای افتتاح انجمن شهرستان مقرر شده صورت خواهد گرفت .
ماده 33 - استاندار مکلف است پس از معرفی اشخاصی که در شهرستان ها برای
عضویت انجمن استان انتخاب شده اند ظرف ده روز ترتیب تشکیل و افتتاح انجمن
استان را بر طبق ماده (27) بدهد و اعضا انجمن استان را برای تشکیل انجمن
دعوت نماید.
ماده 34 - پس از حضور دو ثلث از اعضا انجمن استان انجمن تحت ریاست
مسن ترین اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و دو منشی
با رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت دو سال انتخاب و رسمیت انجمن را اعلام
و بر طبق این قانون شروع به انجام وظایف مقرره می نمایند.
ماده 35 - انجمن استان هر سه ماه یک بار تشکیل می گردد جلسات فوق العاده
انجمن بنا بر تقاضای دو ثلث از اعضا یا پیشنهاد استاندار تشکیل خواهد شد.
ماده 36 - هر یک از انجمنهای استان در اولین دوره اجلاسیه سالانه خود
کمیسیونی مرکب از 3 تا 5 نفر انتخاب خواهد کرد. وظایف این کمیسیون به
قرار زیر است :
1 - مراقبت در اجرای تصمیمات انجمن استان و تهیه دستور مذاکرات دوره
اجلاسیه بعد.
2 - مطالعه و رسیدگی به بودجه استان که باید در انجمن مورد رسیدگی
قرار گیرد.
3 - بررسی سایر مسائلی که قبل از فرا رسیدن دوره های اجلاسیه به انجمن
استان رجوع شده است .
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به مسائل عادی و امور جاری که در فاصله دوره
اجلاسیه به انجمن رجوع شده و رییس انجمن به کمیسیون دائمی ارجاع کرده باشد
و تهیه گزارش این تصمیمات برای اطلاع انجمن .
ماده 37 - هر یک از انجمن های شهرستان و استان دبیرخانه ای خواهد داشت
که مسئول رییس انجمن می باشد.
ماده 38 - استاندار یا معاون او می توانند در جلسات انجمن شهرستان و
استان و فرماندار هر شهرستان یا معاون او می توانند در جلسات انجمن
شهرستان حاضر شوند و در مذاکرات شرکت نمایند ولی حق رای نخواهند داشت .
همچنین انجمن می تواند هر یک از روسای ادارات و سازمانهای وابسته به دولت
را که لازم بداند و یا اینکه خود روسای مزبور درخواست کرده باشند به انجمن
دعوت نماید ولی حق رای نخواهند داشت .
ماده 39 - جلسات انجمنها علنی است و حضور اشخاص در انجمن آزاد است ولی
حق مذاکره و دخالت در مذاکرات انجمن و تظاهرات را ندارند. رییس انجمن
می تواند در صورت لزوم به تقاضای ثلث از اعضا یا استاندار یا فرماندار
جلسات غیر علنی تشکیل دهد در این صورت افشا مذاکرات اینگونه جلسات موکول
به تصویب انجمن خواهد بود.
تبصره - هر گاه در انجمن استان موضوعی مربوط به یکی از شهرستانهای
تابع استان مطرح و در جریان باشد فرماندار و همچنین روسای مربوط آن
شهرستان می توانند با موافقت استاندار در آن جلسات و مذاکرات مربوط به
حوزه خود بدون داشتن حق رای شرکت کنند.
ماده 40 - نظم داخلی انجمن به عهده رییس است و هر یک از اعضا که بر
خلاف نظم رفتار کند مطابق آیین نامه داخلی انجمن با او رفتار می شود و اگر
از اشخاص خارج که در انجمن حضور دارند عملی مخالف انتظامات سر بزند یا در
مذاکرات انجمن مداخله نمایند رییس به وسیله مامورین شهربانی که مسئول حفظ
انتظامات هستند مرتکب را از انجمن اخراج می کند.
در صورتی که عمل مرتکب مستلزم تعقیب کیفری باشد صورت مجلس تنظیم و به
مقامات صلاحیتدار قضایی برای تعقیب قانونی ارسال خواهد شد.
تبصره - هر انجمن شهرستان و استان آیین نامه داخلی خواهد داشت که باید
به تصویب آن انجمن رسیده باشد. وزارت کشور نمونه این آیین نامه ها را تهیه
و در اختیار انجمن ها خواهد گذاشت .
ماده 41 - اخذ رای برای انتخاب اشخاص در انجمن ها به طور مخفی و با
ورقه و برای تصویب بودجه با ورقه و علنی خواهد بود و در غیر این موارد
اخذ رای با قیام و قعود صورت می گیرد مگر آنکه دو ثلث اعضا حاضر تقاضای
رای مخفی نمایند.
ماده 42 - انجمن با حضور دو ثلث اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات انجمن
وقتی معتبر است که بیش از نصف تمام اعضا انجمن به آن رای موافق داده
باشند.
ماده 43 - خلاصه مذاکرات و تصمیمات هر جلسه با ذکر اسامی غائبین به
وسیله یکی از منشی ها در دفتر مخصوص ثبت و رییس انجمن و منشی ذیل آن را
باید امضا نمایند.
ماده 44 - تصمیمات انجمن علاوه بر آنکه در انجمن علنا اعلام می شود
جداگانه هم نوشته و در محلهای مخصوصی که عامه بتوانند از آن اطلاع حاصل
نمایند الصاق می گردد.
ماده 45 - تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در غیر از محل انجمن و در غیر
اوقاتی که تعیین شده ممنوع و بلااثر است .
استاندار یا فرماندار مکلفند مادام که برای انجمن محل مخصوصی تعیین نشده
در استانداری یا فرمانداری یا شهرداری محل لازم در اختیار انجمن بگذارند.
ماده 46 - هر گاه انجمن بر خلاف وظایف قانونی خود اقدام نماید از طرف
استاندار تذکرات لازم به انجمن داده می شود و اگر تذکرات موثر واقع نشود به
پیشنهاد وزارت کشور که متکی به دلائل موجه باشد و تصویب شورای دولتی و در
غیاب آن به تصویب هیات وزیران آن انجمن منحل می گردد در این صورت هر گاه
بیش از یک سال به آخر دوره باقی مانده باشد وزارت کشور دستور تجدید
انتخابات را برای بقیه مدت صادر می نماید.
تبصره - پس از اجرای این قانون در صورت انحلال انجمن شهرستان هیاتی به
ریاست فرماندار و عضویت روسای دادگستری - دارایی - بهداری - آموزش و
پرورش - انجمن شهر و یک نفر معتمد محل و در صورت نبودن انجمن شهر دو نفر
معتمد محل به انتخاب فرماندار تا تشکیل مجدد انجمن مزبور وظایف انجمن را
به استثنا وضع عوارض انجام خواهند داد.
ماده 47 - انجمن شهرستان باید یک نسخه از کلیه تصمیمات خود را قبل از
اجرا برای فرماندار و انجمن استان برای استاندار ارسال دارد.
هر گاه فرماندار یا استاندار تصمیمی را بر خلاف قانون و یا خارج از صلاحیت
انجمن تشخیص دهد نظرات و اعتراضات خود را حداکثر تا ده روز کتبا به انجمن
اعلام می دارد و گزارش آن را به وزارت کشور می فرستد و او انجمن نسبت به
مواردی که مورد اعتراض قرار گرفته می تواند تجدید نظر کند و در صورتی که
انجمن به عقیده اولیه خود باقی باشد وزارت کشور هم نظر فرماندار یا
استاندار را تایید کند مورد اختلاف برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی به
وسیله وزارت کشور به شورای دولتی و در غیاب آن به هیات وزیران ارجاع
خواهد شد و نظر شورای دولتی و یا هیات وزیران قطعی خواهد بود و به هر حال
مطلب مورد اعتراض تا تعیین تکلیف نهایی موقوف الاجرا خواهد ماند.
ماده 48 - تصمیمات انجمنهای شهرستان و استان در حدود وظایف خود در
صورتی که طبق ماده 47 این قانون مورد اعتراض قرار نگیرد پس از انقضا ده
روز از تاریخ اعلام آن به فرمانداری یا استانداری قابل اجرا خواهد بود.
انجمن مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملیات خود را برای اطلاع عموم
منتشر نماید.
ماده 49 - ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و انجمن های محلی مکلفند
اطلاعات لازم را که مربوط به وظایف انجمن است در صورت تقاضا در اختیار
انجمن قرار دهند مگر اینکه اطلاعات مزبور محرمانه باشد و در صورت اختلاف
طبق نظر استاندار عمل خواهد شد.
ماده 50 - سه ماه قبل از پایان دوره انجمن فرماندار مکلف است با رعایت
ماده 11 کمیسیون مقرر در ماده (12) را برای دعوت انجمن نظارت و اقدام به
انتخابات دوره بعد دعوت نماید.
فصل چهارم - وظایف و اختیارات انجمنهای شهرستان و استان
ماده 51 - انجمن شهرستان دارای وظائف و اختیارات زیر می باشد:
1 - تصویب طرحهای عمرانی و اجتماعی حوزه شهرستان در حدود بودجه و
اعتبارات مصوب انجمن با رعایت قوانین مربوط.
طرحهای مزبور شامل امور محلی از قبیل :
تاسیس آموزشگاه ها اعم از حرفه ای و غیره - مزارع نمونه - ساختن راه های
فرعی و روستایی - ایجاد موسسات درمانی و بهداشتی و تعاون عمومی و امثال
آن که علاوه بر برنامه های مصوب عمومی کشور باشد و انجمن بتواند با عوائدی
که در اختیار دارد و یا با کمک دولت آنها را تاسیس و اداره نماید.
2 - مراقبت در امور مربوط به انجمنهای عمران بخش و راهنمایی آنها در
تنظیم طرحهای عمرانی و اجتماعی .
3 - حفظ و اداره کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به انجمن و
موسساتی که از طرف انجمن دایر می گردد و اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش
و نقل و انتقال آنها.
4 - تصویب قراردادهایی که برای انجام وظایف خود لازم می داند.
5 - اتخاذ تصمیم و نظارت بر مصرف وجوهی که به منظور انجام وظایف مقرر
در این قانون از منابع دولتی در اختیار انجمن قرار می گیرد.
6 - تصویب بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه انجمن و انتشار تفریغ
بودجه .
7 - مراقبت در امور بهداری و بهداشت حوزه شهرستان .
8 - مراقبت در امور خیریه و تعاون عمومی حوزه شهرستان .
9 - مراقبت در امور آموزشی و تربیتی شهرستان و کمک به پیشرفت برنامه
پیکار با بیسوادی و سپاهیان انقلاب .
10 - اهدا و قبول هدایا به نام انجمن .
11 - اتخاذ تصمیم در مورد رفع اختلافات بین شهرداریها و انجمنهای دهات
حوزه شهرستان در صورتی که مرجع قانونی خاصی برای آن تعیین نشده باشد.
12 - انجمن شهرستان می تواند در موارد زیر راسا یا به درخواست
سازمانهای ذیصلاحیت اظهار نظر کند:
الف - امور اجتماعی - اقتصادی - آموزشی - تربیتی - فرهنگی و بهداشتی .
ب - عمران شهری و روستایی .
ج - خواربار و مایحتاج عمومی .
د - امور حمل و نقل و وسائط نقلیه عمومی .
ه - حدود حوزه شهرستان - شهر - بخش .
و - حفظ و آبادانی موقوفاتی عامه و مصرف صحیح عوائد آن طبق مقررات
مربوط.
ز - توسعه کشاورزی و دامپروری و دفع آفات .
ح - ایجاد و نگاهداری راه ها.
ط - حفظ و حراست آثار باستانی و تاسیس موزه و کتابخانه .
ماده 52 - دولت می تواند علاوه بر وظائفی که به موجب این قانون به
انجمنهای شهرستان و استان واگذار گردیده وظائف بعضی سازمانها و موسسات
دولتی را نیز تا تاریخ تصویب این قانون که عهده دار این امور بوده اند به
تدریج و به تناسب و امکانات محلی به انجمن شهرستان یا استان واگذار نماید
و امکانات اجرایی و مالی مربوط را نیز در اختیار انجمن قرار دهد.
ماده 53 - انجمن شهرستان می تواند برای تامین هزینه طرحهای موضوع ماد
(51) عوارض مخصوصی که منحصرا به مصارف مزبور خواهد رسید به طور موقت وضع
با ذکر طرح مربوط برای اطلاع عموم آگهی نماید.
عوارض مزبور نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد و تشخیص
آن با کمیسیونی مرکب از وزرا کشور و دارایی و اقتصاد خواهد بود.
انجمن شهرستان باید عوارضی را که برای اجرا طرحهای عمرانی وضع می کند قبل
از اجرا به اطلاع کمیسیون مزبور برساند و کمیسیون مکلف است از تاریخ اعلام
به کمیسیون حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را به انجمن اعلام کند و در صورتی
که در مدت مزبور کمیسیون نظر خود را ابلاغ نکند مصوبات انجمن قابل اجرا
خواهد بود.
تبصره - پس از تامین اعتبار لازم برای انجام طرح مصوب موضوع عوارض
مربوط به آن خود به خود لغو و منتفی می شود.
ماده 54 - هر گاه برای انجام امور مربوط به عمران و آبادی شهری و
روستایی نقشه ها و طرحهایی لازم باشد که تهیه آن برای انجمن مقدور نباشد
سازمانهای دولتی مربوط باید خدمات فنی مورد نیاز را مجانا انجام داده و
راهنمایی های لازم را به عمل آورند.
ماده 55 - هر یک از سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به آن که برای
رفع نیازمندیهای محلی پیشنهادی به مقامات مرکزی نموده و اعتباراتی را
برای امور عمرانی درخواست کند باید قبلا نظر انجمن شهرستان یا استان را بر
حسب مورد بخواهد هر گاه انجمن نظری داشته باشد باید حداکثر ظرف مدت 15
روز اعلام نماید. سازمانهای مزبور مکلفند عین نظریه انجمن را به مقامات
مرکزی بفرستند.
ماده 56 - وزارت کشور آیین نامه های مربوط به تشخیص نیازمندیهای نواحی
مختلف کشور و اولویت طرحها و نقشه ها را برای راهنمایی انجمنها تنظیم و به
تصویب هیات دولت می رساند.
ماده 57 - در اموری که طبق مقررات این قانون انجام آن از وظایف و
اختیارات انجمن شهرستان است هر گاه امری مربوط به بیش از حوزه یک شهرستان
باشد یا اثرات آن شامل بیش از یک شهرستان گردد انجمن استان عهده دار انجام
آن خواهد بود.
اموری که مربوط به بیش از یک شهرستان است بنا بر پیشنهاد استاندار و
تصویب انجمن استان معین خواهد شد.
ماده 58 - انجمن استان به اختلاف نظر بین انجمنهای شهرستان و اختلاف نظر
بین انجمن های مزبور با انجمن های شهر و انجمن بهداری و کمیسیون ناظر بر
سهم آموزش و پرورش از درآمد شهرداریها رسیدگی می نماید و رای انجمن استان
قطعی خواهد بود.
فصل پنجم - بودجه و مقررات مالی انجمن های شهرستان و استان
ماده 59 - هر یک از انجمنهای شهرستان و استان دارای بودجه سالانه خواهد
بود که شامل کلیه ارقام درآمد و هزینه انجمن می باشد.
تبصره - سال مالی انجمن یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع
و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده 60 - بودجه انجمن را هیات رئیسه تا پایان دی ماه تهیه می نماید و
باید تا پایان اسفند ماه به تصویب انجمن رسیده و برای اطلاع عموم منتشر
شود.
ماده 61 - تفریغ بودجه هر سال انجمن های شهرستان و استان باید تا پایان
خرداد ماه سال بعد به تصویب انجمن رسیده و برای اطلاع عموم منتشر شود.
ماده 62 - منابع درآمد انجمن های شهرستان و استان به قرار زیر است :
1 - درآمد حاصل از عوارض ماده 53 و اموال و تاسیسات متعلق به انجمن .
2 - سهمی که انجمنهای عمران دهات و انجمنهای شهر از محل بودجه عمرانی
خود به تقاضای انجمن شهرستان و تصویب استاندار با توجه به برنامه عمرانی
شهرستان برای مخارج شهرستان تخصیص می دهند.
3 - سهمی که به عنوان کمک از خزانه دولت و یا از محل درآمدهای سازمان
برنامه طبق شرایط مقرره برای امور عمرانی انجمن اختصاص داده می شود.
مجموع کمکهای موضوع این بند برای کلیه انجمنهای شهرستان و استان هر سال
بودجه کل کشور منظور و طبق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران بر
حسب نیازمندی در اختیار هر یک از انجمنها قرار خواهد گرفت .
4 - هدایا و سایر درآمدهای متفرقه پیش بینی نشده در حدود مقررات
قانونی .
5 - سهمی از مجموع مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و اموال وصول
شده حوزه انجمن ، میزان سهم مزبور هر سال در بودجه کل کشور معین خواهد شد.
تبصره - درآمد انجمنهای استان عبارت است از درآمدهای مندرج در
ردیف های 4 و 5 این ماده .
ماده 63 - انجمنهای شهرستان و استان می توانند در صورت لزوم برای تامین
هزینه طرحهای عمرانی تا میزان 20 درصد بودجه درآمد سالانه خود انجمن وام
یا اعتبار از منابع داخلی تحصیل نمایند. دریافت وام اضافه بر 20% مزبور
منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 64 - اعضا انجمنهای شهرستان و استان حق حضور متناسب با میزان کار
با رعایت بودجه از اعتبارات انجمن دریافت خواهند نمود.
تبصره 1 - برای اجرای مقررات مذکور در این ماده انجمنهای شهرستان و
استان به سه درجه تقسیم شده و میزان حق حضور طبق آیین نامه ای که از طرف
وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد معین خواهد شد.
تبصره 2 - اعضا انجمنهای شهرستان که مقیم مرکز شهرستان نباشند و
همچنین اعضا انجمنهای شهرستان که از شهرستان ها در انجمن استان شرکت
می کنند علاوه بر حق حضور هزینه معمولی ایاب و ذهاب و کمک خرج متناسبی برای
ایام توقف در مرکز شهرستان یا استان جهت شرکت در جلسات انجمن از بودجه
انجمن مربوط دریافت خواهند نمود.
هزینه ایاب و ذهاب و کمک خرج طبق آیین نامه به ترتیب مذکور در این ماده
تعیین خواهد شد.
ماده 65 - در هر یک از قوانینی که شرکت اعضا انجمن ایالتی و ولایتی در
انجمن ها و اجتماعات ذکر شده انجمن استان و شهرستان دعوت به عمل خواهد
آمد.
تبصره 2 ماده 14 قانون انتخابات مجلس شورای ملی و تبصره 4 ماده 12 قانون
انتخابات مجلس سنا و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب سال 1325 قمری و
سایر قوانینی که با این قانون مغایر است در قسمتی که مغایرت دارد ملغی
است .
دولت مامور اجرای این قانون است و هزینه لازم برای اجرای آن را با تصویب
هیات وزیران تامین و پرداخت خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز یکشنبه 24/3/1349 در جلسه روز شنبه سی ام خرداد ماه یک
هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/03/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.