جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 83 - 12/7/1374

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
آقای رئیس دادگاه کیفری 2 که برخلاف ماده 327 قانون آئین دادرسی کیفری راجع به لزوم سری بودن محاکم درجرائم راجعه به عصمت قرار سری بودن محاکم راصادرنکرد مرتکب تخلف شد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11424
تاریخ تصویب :
1363/01/15
تاریخ ابلاغ :
1363/02/30
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :