×

تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم

تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم

تصویبنامه-راجع-به-وجوه-پرداختی-بلاعوض-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی-به-نام-مرکز-ملی-تحقیقات-علوم-پزشکی-موضوع-ماده-(172)-قانون-مالیات-های-مستقیم

وکیل


شماره 20037/ت 24859ه 1/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/3/1380 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وبه استنادماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 170102 (بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ) به نام مرکزملی تحقیقات علوم پزشکی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16433

تاریخ تصویب : 1380/04/13

تاریخ ابلاغ : 1380/05/10

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.