جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت طرق اجازه داده می شود دو نفر مهندس سوئدی برای تصدی قسمت جریه و کارخانجات تعمیر راه آهن شمال و جنوب با شرایط ذیل استخدام نماید:
1 - حقوق هر یک از مهندسین مزبور از قرار ماهی پنج هزار ریال است که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.
2 - مدت استخدام آنها از تاریخ ورود به تهران دو سال لکن برای هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد در انقضای سال اول می باشد.
3 - برای هر سال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق اعطا خواهد شد.
4 - به هر یک از مهندسین مزبور معادل سه هزار و پانصد ریال برای خرج مسافرت از اروپا به ایران و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت برای معاودت پرداخته خواهد شد.
5 - سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :