×

تصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه-در-خصوص-وجوه-پرداختی-بلاعوض-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی-به-نام-مرکز-تحقیقات-ایمونولوژی-،آسم-و-آلرژی-در-مرکز-طبی-کودکان-موضوع-ماده-(172)-قانون-مالیاتهای-مستقیم

وکیل


شماره 20043/ت 24859ه 1/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999-و مورخ 30/3/1380 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366-و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداتختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90025 بانک ملی ایران شعبه نوشیروان ) به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقمی تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16433

تاریخ تصویب : 1380/04/13

تاریخ ابلاغ : 1380/05/10

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.