جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده -تبصره زیرتحت عنوان تبصره دوبه ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی وزارت دادگستری مصوب 20/11/1358شورای انقلاب اضافه می شود0
تبصره 2-قضاتی که قبل ازتاریخ 20/11/1358بازنشسته شده اندیابعداز تاریخ فوق به خدمت قضایی درآمده یامی آیندمشمول این قانون نمی باشند0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزیکشنبه دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 11/2/3به تائیدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1363/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :