×

سهم صغارازدیه قبل ازاجراءقصاص نقدا بایدداده شود

سهم صغارازدیه قبل ازاجراءقصاص نقدا بایدداده شود

سهم-صغارازدیه-قبل-ازاجراءقصاص-نقدا-بایدداده-شود

وکیل


سئوال : آیاباتوجه به ماده 264 قانون مجازات اسلامی ممکنست خواهان قصاص سهم صغارراازدیه بصورت وثیقه ملکی ومانندآن بسپاردیاحتما" باید نقد باشد.

شماره وتاریخ نظریه : 10512/257/9/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به ماده 264 قانون مجازات اسلامی مبنی براینکه ((اگربعضی ازآنهاخواهان قصاص ودیگران خواهان دیه ،خواهان قصاص می توانند قاتل راقصاص کنند لکن بایدسهم دیه سائراولیاءدم راکه خواهان دیه هستندبپردازند))از کلمه پرداخت مندرج درماده چنین به ذهن متبادر میگرددکه دیه سهم صغاربایدبه صورت نقدی داده شود تا خواهان قصاص بتواند قصاص کنند.علیهذارای وحدت رویه شماره 31 20/8/1365 نیزنسخ ضمنی شده است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 10512

تاریخ تصویب : 1371/09/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.