×

اگرقتل خطائی بوسیله اقامه قسامه ازسوی مدعی اثبات شود دیه آن بر عهده عاقله است امااگریابانکول متهم ازسوگند یاقسامه اثبات گردد دیه برعهده خود قاتل است

اگرقتل خطائی بوسیله اقامه قسامه ازسوی مدعی اثبات شود دیه آن بر عهده عاقله است امااگریابانکول متهم ازسوگند یاقسامه اثبات گردد دیه برعهده خود قاتل است

اگرقتل-خطائی-بوسیله-اقامه-قسامه-ازسوی-مدعی-اثبات-شود-دیه-آن-بر-عهده-عاقله-است-امااگریابانکول-متهم-ازسوگند-یاقسامه-اثبات-گردد-دیه-برعهده-خود-قاتل-است

وکیل


سئوال : صدر وذیل ماده 305 قانون مجازات اسلامی ظاهرا"متهافت است توضیح آن چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 472/297/11/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
قسمت اول ماده 305 قانون مجازات اسلامی مقررداشته ،درخطای محض درصورتیکه قتل بابینه ،قسامه یاعلم قاضی ثابت شود،دیه برعهده عاقله است درقسمت آخراین ماده مقرر شده است که ،اگرقتل بااقرار قاتل بانکول ازسوگند یاقسامه ثابت شددیه برعهده خودقاتل است ، این قسمت ازماده ناظربه موردی است که ،مدعی ازاقامه قسامه امتناع کندوطبق مواد244و247 قانون مجازات اسلامی ازمدعی علیه مطالبه قسامه نماید واونیز ازاقامه قسامه خودداری کند،دراین صورت بپرداخت دیه محکوم میشود که بایدشخصا"بپردازد به عبارت دیگردرقسمت اول ماده 305 قتل یااقامه قسامه ازطرف مدعی ثابت میشود ودرقسمت آخرآن ،بانکول مدعی علیه از اقامه قسامه ثابت میگردد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 472

تاریخ تصویب : 1371/11/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.