×

عدم شناسائی قاتل ومقتول یااولیاءدم ازجهات قرارمنع تعقیب نیست

عدم شناسائی قاتل ومقتول یااولیاءدم ازجهات قرارمنع تعقیب نیست

عدم-شناسائی-قاتل-ومقتول-یااولیاءدم-ازجهات-قرارمنع-تعقیب-نیست
سئوال :درصورتیکه قاتل ومقتول واولیاءدم شناخاته نشوندآیامیتوان قرارمنع تعقیب موضوع راصادرنمودیاخیر؟و وظیفه دادسرا دراینگونه مواردچیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 12632/177/12/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مجرم (قاتل )شناخته نشود وظیفه دادسرا است که که تعقیب راادامه دهدتاقاتل شناسائی گردد واگرمشخصات مقتول معلوم نباشد بازهم وظیفه دادسرااین است که اقدام تعقیبی لازم رامعمول دارد تاجسد موردشناسائی قرارگیرد.بهرحال هیچیک ازاین امور ازجهات صدور قرارمنع تعقیب نیست واگرمنجی علیه ولی دم نداشته باشدو یاولی دم شناخته نشود ویابه اودسترسی نباشد طبق مقررات مواد 265و266 قانون مجازات اسلامی رفتارمیشود.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 12632

تاریخ تصویب : 1371/12/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.