×

قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و دیه آنرا دارد

قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و دیه آنرا دارد

قتل-طفل-ناشی-از-زنای-زن-و-مرد-مسلمان-حکم-قتل-مسلمان-و-دیه-آنرا-دارد
سئوال - مجازات قتل طفل متولد از زنا چیست و دیه آن چه میباشد ؟

شماره وتاریخ نظریه : 9530/7 - 13/11/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
قتل طفل ناشی از زنا درصورتیکه والدین طبیعی او مسلمان باشند حکم اسلام را خواهد داشت بنابراین و باتوجه به اطلاق و عموم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قتل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان همان حکم قتل مسلمان و دیه آن را دارد .
باتوجه به اینکه اولا"در مورد دیه طفل متولد از زنا بین فقهاء اختلافست باین نحوکه عده ای مانند ابن ادریس گفته اندکه ولدالزنا دیه ندارد زیرا دیه مخصوص مسلم وکافر ذمی است و ولدالزنا معلوم نیست که حکم مسلمان یا کافرذمی یا غیرذمی را دارد و اصل برائت ذمه قاتل از پرداخت دیه است . عده ای دیگرگفته اندکه اگرطفل متولد از زنا را مسلمانی اسیرکند حکم مسلم را پیدا میکند ولی اگر مسلمانی او را اسیر نکند حکم غیرمسلم را دارد بعضی دیگر مانند صاحب اللثام گفته اندکه طفل متولد از زنا در حکم مسلم است زیرا ( کل مولود یولد علی الفطره ... )
و بنابراین فرقی با طفل متولد از نکاح یا شبهه ندارد ( جواهرالکلام کتاب دیات ) بعضی دیگر مانند حضرت امام خمینی قدس سره الشریف فرموده اند اگر طفل متولد از زنا بعد از رسیدن به حد تمیز اسلام نماید مانند سایر مسلمین است و اگر بسن تمیز نرسیده باشد در دیه او تردید است ( جلد 2 تحریرالوسیله صفحه 559 مسئله 29 )
ثانیا" ولدالزنا در بعضی از موارد از قبیل ارث ملحق به زانی نیست
یعنی نه از زانی ارث میبرد و نه به اوارث میدهد و از این حیث بکلی بیگانه و اجنبی محسوب میشوند اما در بعضی دیگر از موارد حکم فرزند و خواهر و با در و سایر اقارب شروع را دارد مانند حرمت و جواز نکاح باین معنی که ازدواج زانی با طفل متولد از زنا و یا ازدواج آن طفل با فرزندان زانی که خواهر یا برادر او محسوب میشوند حرام است و موانع نکاح بهمان نحوکه در طفل متولد از نکاح صحیح جاریست در طفل متولد از زنا نیز جاریست و ظاهرا"در این مورد اختلافی نیست قانون مدنی هم در این مورد در ماده 1045 تصریح میکند به اینکه : ( نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوعست اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد 1 .. 2 .. 3 ... الخ ... )
ثالثا" مسلم است که طفل از جهت اسلام وکفر تابع والدین است . بنابراین باتوجه به اینکه طفل متولد از زنا از جهت حرمت وحلیت نکاح مسلما" فرزند زانی و برادر یا خواهر فرزندان مشروع زانی میباشد محققا"باید از جهت اسلام کفر هم تابع آنان باشد و در این مورد بدون تردید تبعیت از والدین در اسلام وکفراولی و اقوی است از تبعیت از اسیرکننده .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 9530

تاریخ تصویب : 1371/11/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.