×

رسیدگی به جرائم قتل وصدمات ناشی ازعدم رعایت مقررات قانون کار وتخلفات آن درصلاحیت مرجع قضائی است

رسیدگی به جرائم قتل وصدمات ناشی ازعدم رعایت مقررات قانون کار وتخلفات آن درصلاحیت مرجع قضائی است

رسیدگی-به-جرائم-قتل-وصدمات-ناشی-ازعدم-رعایت-مقررات-قانون-کار-وتخلفات-آن-درصلاحیت-مرجع-قضائی-است

وکیل


سئوال : درصوتیکه دراثرعدم رعایت مقررات قانون کار،کارگری مصدوم یا بقتل رسد،آیا طرح پرونده درهیئت حل اختلاف ضروری است یاخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 11564/7 21/11/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
مواد157 ببعد قانون کارمربوط به اختلاف فردی بین کارفرماوکارگر یاکارآموزناشی ازاجرای قانون کاروسایرمقررات مذکوردرماده 157 و صلاحیت هیئتهای حل اختلاف وتشخیص است .رسیدگی به تخلفات وعدم رعایت مقررات ودستورالعمل هاوضوابط فنی وبهداشتی وهم چنین رسیدگی بحوادثی که دراثرعدم رعایت مقرات وضوابط بوجودمی آید واتفاق می افتد و منتهی به مصدوم شدن یافوت کارگریاکارآموزمی گرددباتوجه بمقررات قانون کاروفصل مجازاتهادرصلاحیت مراجع قضائی است ودرصورتیکه حادثه منتهی به رضایت کارگر یا کارفرما گردد پرونده ازجهت رسیدگی به تخلفات وعدم رعایت ضوابط درمراجع قضائی صالح بایدمطرح شود.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371

جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 11564

تاریخ تصویب : 1371/11/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.