×

لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه خسارت وارده براتومبیل

لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه خسارت وارده براتومبیل

لزوم-تقدیم-دادخواست-جهت-مطالبه-خسارت-وارده-براتومبیل
17/4/1370
مسئله 4:
درخسارت ناشی ازجرایم رانندگی (خسارات وارده به اتومبیل )تقدیم دادخواست ازطرف متضرر ازجرم لازم است یاخیر؟

نظریه اکثریت :
باتوجه به ماده 40قانون دیات وماده 154 ازقانون تعزیرات در مورد مطالبه خسارات وارده ناشی ازتصادفات رانندگی متضررازجرم میتواند باتقدیم دادخواست ازدادگاهیکه به امرکیفری (جنبه خلافی قضیه )رسیدگی مینمایدمطالبه ضرر وزیان ناشی ازجرم رابنماید وچنانچه دادخواست کتبی نداده باشد دادگاه میتواند دادخواست او رابه طورشفاهی بپذیردوپس ازصدورحکم لازم دستورمقتضی درموردابطال تمبرصادرنماید.

نظریه اقلیت :
باتوجه به اینکه حکم قضیه درماده 40قانون دیات آمده است واین ماده درعداد قوانین کیفری (جزءقانون دیات )میباشد ومقررمیدارد که مقصرحادثه مکلف به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل (زیان دیده ) است نتیجتا"نیازی به تقدیم دادخواست ضرروزیان وابطال تمبر بابت هزینه دادرسی نیست ودادگاه موظف است به درخواست زیان دیده حکم ضرر وزیان راصادرکند.ودرحقیقت قانونگذارشاکی راازتشریفات تقدیم دادخواست وتکلیف ابطال تمبرمعاف نموده است .

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4

تاریخ تصویب : 1370/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.