×

لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرروزیان به استثناء مورد کلاهبرداری واختلاس

لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرروزیان به استثناء مورد کلاهبرداری واختلاس

لزوم-تقدیم-دادخواست-برای-مطالبه-ضرروزیان-به-استثناء-مورد-کلاهبرداری-واختلاس

وکیل


17/4/1370
مسئله 5:
آیابه وبه طورکلی شکات خصوصی به منظوراحقاق حق خود راجع به جبران ضرر وزیان وارده ملزم به تقدیم دادخواست هستندیاخیر؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق :
درمواردیکه عیم ال تحصیل شده ازجرم کشف گردیده نیازی به تقدیم دادخواست نیست ودادگاه باید به درخواست ذینفع طبق ماده 5قانون راجع به مجازات اسلامی حکم به استرداد آن صادرمی نماید.ولی درسایر مواردودر کلیه جرایم متضرر ازجرم چنانچه بخواهد ضرر وزیان خودرا از دادگاه کیفری به تبع امرکیفری مطالبه نمایدبایستی برابرمقررات ماده 12قانون آئین دادرسی کیفری دادخواست ضرر وزیان قبل ازاولین جلسه دادرسی تقدیم نمایدباستثناءجرایم کلاهبرداری واختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 وماده 75قانون تعزیرات که دراین دو موردنیازی به دادخواست نیست .ودادگاه مکلف است ضمن صدورحکم به مجازات متهم وی رابه استرداد اصل اموال محکوم نماید.

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5

تاریخ تصویب : 1370/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.