جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده 1 - فهرست کالای موضوع ماده یک قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و
غیر مجاز که باید تحت نظارت دولت به فروش برسد با تعیین مهلت تحویل کالا
توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی - وزارت اقتصاد - اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران - نماینده اطاق اصناف و اداره کل گمرک
تهیه و پس از تصویب وزرای دارایی و اقتصاد توسط اداره کل گمرک به اطلاع
عامه خواهد رسید. محل تشکیل کمیسیون مذکور وزارت دارایی است .
ماده 2 - اداره کل گمرک فهرست کالای موضوع ماده یک این آیین نامه و
همچنین مهلت تحویل آن را سه نوبت هر نوبت به فاصله ده روز رادیو و
تلویزیون و روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز به
اطلاع عموم می رساند و به دارندگان کالای مزبور اخطار خواهد نمود که آنها را
ظرف مهلت مقرر به انتخاب خود به مراکزی که توسط کمیسیون مندرج در ماده 1
تعیین می شود و برای خرده فروشی کالا اختصاص می یابد با نظارت گمرک تحویل
نمایند.
تبصره - مراکز فروش موظفند پس از تحویل گرفتن کالا رسیدی حاوی نوع و
مشخصات کامل آن طبق نمونه ای که از طرف اداره کل گمرک تعیین خواهد شد به
تحویل دهنده تسلیم نمایند.
ماده 3 - تحویل مواد غذایی و دارویی به مراکز فروش و فروش آن با نظارت
وزارت بهداری خواهد بود.
ماده 4 - کالایی که طبق مقررات این آیین نامه به مراکز فروش تحویل می شود
به قیمتی که صاحب کالا تعیین می نماید به فروش می رسد و حاصل فروش پس از
برداشت ده درصد هزینه فروش به صاحب آن پرداخت می گردد اداره کل گمرک مجاز
است در صورتی که کالا ظرف شش ماه از تاریخ تحویل به علت نامتناسب بودن
قیمت تعیین شده از طرف صاحب کالا به فروش نرسد به قیمتی که توسط کمیسیونی
مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -
نماینده اتاق اصناف و اداره کل گمرک تعیین خواهد شد اقدام به فروش نماید.
تبصره - کالای تحویلی به مراکز فروش مادامی که طبق مقررات ممنوع و یا
غیر مجاز باشد قابل استرداد به صاحب کالا نخواهد بود.
ماده 5 - مراکز فروش موظفند کالای تحویلی موضوع این آیین نامه را به
هزینه خود بیمه نمایند. مراکز مزبور در قبال صاحب کالا امین محسوب می شوند
و مسئول پرداخت غرامت کالای از بین رفته بر اساس قیمت تعیین شده می باشند.
ماده 6 - صاحبان کالا پس از فروش تمام یا قسمتی از کالای تحویلی
می توانند برای دریافت بهای کالای فروش رفته به مراکز فروش مراجعه نمایند و
مسئولین این مراکز مکلفند بهای کالای فروش رفته را پس از برداشت فقط ده
درصد مقرر در ماده چهارم این آیین نامه در مقابل اخذ رسید به صاحب کالا
تسلیم نمایند.
ماده 7 - فروش مجدد کالایی که طبق این آیین نامه در مراکز تعیین شده به
فروش می رسد به هر صورت و عنوان ممنوع می باشد و در صورت فروش مجدد از طرف
اداره کل گمرک ضبط خواهد شد.
مراکز فروش موظفند مراتب فوق را در صورت حساب فروش منعکس نمایند.
آیین نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره به استناد ماده یک قانون
جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز در جلسات 11 و 16 خرداد ماه 1350
به تصویب کمیسیونهای دارایی و اقتصاد مجلس شورای ملی و در جلسات چهارشنبه
بیست و ششم و پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی
به تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :