جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

ماده واحده - دوره تعلیمات عمومی اجباری کشور در دو مرحله اجرا می شود
که مرحله اول آن دوره پنج ساله ابتدایی و مرحله دوم آن دوره سه ساله
راهنمایی تحصیلی است .
وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول در سراسر کشور اجرای
مرحله دوم را در هر منطقه که موجبات آن فراهم باشد اعلام نماید.
آن قسمت از ماده 2 قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 6 مراد
1322 که مغایر با این قانون باشد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 14/2/1350 در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :