جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

شماره فرجامی : 15/383516 تاریخ رسیدگی 22/8/1371 دادنامه 442 مرجع رسیدگی شعبه 16دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای ( الف ) فرزند ... ،24 ساله به اتهام ارتکاب 5 فقره سرقت از مغازه 1 ( ب ) 2 ( ج ) 3 ( د ) 4 ( ه ) 5 ( و ) تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و بوسیله دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 291521/7/70درخواست تعیین کیفر شده است 0 شعبه 21 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی واحراز بزهکاری متهم و اخذ آ[رین دفاع و اعلام ختم دادرسی به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 9234/3/71 چنین رای می دهد:

رای
بر اساس کیفرخواست داسرا آقای ( الف ) فرزند ... ، 24 ساله متهم است به ارتکاب 4 فقره سرقت از مغازه آقایان ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( ه ) با توجه شکایت شکات ، گزارش مامورین ، کشف بعضی اموال مسروقه و استرداد آ;ها به مالکین و مخصوصا" اقرار صریح متهم ، مجرمیت وی محرز لیکن با توجه به این که بند10 از ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مهیا نیست لذا حد ساقط می گردد و درنتیجه مورد منطبق است با ماده 203 از قانون مجازات اسلامی لذا با توجه به ماده موصوف و ماده 47 از قانون موصوف به اعتبار تعددجرم که از علل مشدده تعیین کیفر است و همچنین بند 5 از ماده 22 قانون موصوف از حیث وضعیت خاص متهم که از موجبات تخفیف مجازات است به تحمل سه سال حبس تعزیری با رعات مدت زمان بازداشت قبلی از حکم و استرداد اموال مسروقه به استثنای آنچه که تا بحال مسترد شده در حق شکات محکوم می گردد0 ماده 139 قانون تعزیرات ضمانت اجرای استرداد اموال است 0پس از ابلاغ رای ، متهم به شرح لایحه مورخ 10/3/71 اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 24/5/71 به عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... ضعو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظرازاینکه سه نفر از شکات به اسامی 1 ( ب ) 2 ( ج ) 3 ( ه ) در جلسه دادرسی شرکت نداشته اند و درخواستی از آنان دایر بر استرداد اموال مسروقه در محکمه در پرونده امر مشهود نیست و از طرفی دادگاه با انطباق عمل متهم با ماده 203 قانون مجازات اسلامی که مجازات آن از یک تا پنج سال حبس تعیین شده است با رعایت اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی و از جهت تخفیف ، متهم را به سه سال حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم نموده ا ست در حالی که برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد لذا با اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی از ناحیه دادگاه در خصوص تخفیف مجازات متهم ، دادگاه صادرکننده حکم مکلف بوده مجازاتی کمتر از سه سال حبس تعزیری تعیین بنماید، علیهذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 9234/3/71 صادره از شعبه 21 دادگاه کیفری یک ... مخدوش بوده وبا نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
442
تاریخ تصویب :
1371/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :