جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 23/16/3816 تاریخ رسیدگی : 29/10/1371 دادنامه :566 فرجامخواه : ( ب ) فرجامخوانده : ( الف ) دادنامه شماره 22535/2/70 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 16دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 12/11/66 خانم ( الف ) آموزگاراهل وساکن شهرستان ... به دادسرای عمومی ... اعلام نموده طبق دستورالعمل شماره 1/آموز 20/1/66 وزارت آپوزش و پرورش مقرر گردیده سال جاری (سال 66) محل خدمت هر یک از معلمین منطقه بر اساس امتیازات هر یک از پرسنل از طرف خودشان تعیین شود0 بر این اساس در یکی از ایام شهریور ماه در اداره آموزش و پرورش حاضر شدم و بعد از جمع بندی واحتساب امتیازات از بین محلهای خالی دبستان روستای ... برای اینجانب مشخص و سپس حکم شماره 10010 اب 16/6/66 از سوی اداره مذکور برای من جهت مدیریت مدرسه ... سادر شد و منهم طبق حکم صادره از اول مهرماه سال 66در آن مدرسه مشغول به ار شدم 0 بعد از گذشت یک هفته از شروع به کار بدون مقدمه بناگاه حکم ثانوی شماره 11921/ اب 7/7/66 برای تصدیق دبستان دیگری به نام ... که در یکی از نقاط دوردست کوهستانی صعب العبور است صادر گردید0 اینجانب به منظور اجرای حکم دوسه روزی به محل جدید رفتم و سپس به اداره آموزش و پرورش ... مراجعه کردم و مراتب اعتراض خود را به ریاست و معاونت اداره آقایان ( ب ) و ( ج ) اعلام داشتم که متاسفانه هیچ گونه توجهی به اعتراض من نکردند و به جای رفع اشتباه خود دستور قطع حقوق بنده را صادر کردند0 قطع نظر از تخلفات اداری که انجام داده اند نظر به اینکه در صدور ابلاغ ثانوی شماره 11921 اب 7/7/66 مرتکب جعل و اعمال قدرت بر خلاف قانون شده اند درخواست رسیدگی و تعقیب کیفری آقایان رئیس ومعاونت ومسئول آموزش ابتدائی آموزش و پرورش ... را دارم 0 قضیه جهت رسیدگی به شعبه دوم بازرسی دادرای ... ارجاع شده و شاکیه فتوکپی احکام مورد نظر و گواهی اشتغال به ار خود را در اولین مدرسه یعنی ... پیوست نموده است 0 آقای بازپرس ... با تعویض نیابت به دادگاه حقوقی دو مستقل ... از مشتکی عنهم تحقیق نموده است 0 آقایان ( د ) مسئول اداره آموزش و پرورش در پاسخ به تفهیم اتهام اجمالا" اظهار داشته اند درچهارچوب مقررات و اختیارات اداری هر دو فقره ابلاغ صادر شده ، جعلی صورت نگرفته و علت صدور و ابلاغ این بوده که عده ای از پرسنل اداره به جبهه های جنگ اعزام شده اند و ضروری گردیده جابجایی هایی جهت تصدی مدارس بدون معلم صورت پذیرد، روی این اصل ابلاغ دوم خانم ( الف ) صادر شده و عمل خلافی انجام نشده است و ایشان تمرد کرده وبه محل خدمت خود نرفته است و فرم ابلاغات چاپی و به صورت واحد است و بر اساس نظرات مسئولین استان و دستورالعملهای صادر شده تهیه شده است 0 آقای بازپرس دادسرای ... با اخذ آخرین دفاع وتامین درتاریخ 5/3/67 قرار مجرمیت آقای ( ب ) و ( ج ) رئیس ومعاون اداره آموزش و پرورش ... را به اتهام اعمال قدرت ... بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه و خلاف حق علیه خانم ( الف ) در صدور دو فقره ابلاغات شماره 61610010و931/711/7/66 صادر نموده که این قراربه موافقت دادسرا ریده و کیفرخواست شماره 30519/3/67 علیه نامبردگان تنظیم و به استناد ماده 56 قانون تعزیرات درخواست تعیین مجازات متهمان شده است 0 پرءنده جهت ریدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری دو ... ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه با انجام دادرسی به موجب قرار شماره 51119/9/67 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری ارسال داشته است 0 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری نیز با رسیدگی به قضیه به موجب دادنامه شماره 17719/10/67 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اتلاف در صلاحیت پرونده به منظور حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه کیفری 2 ... و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه 11 دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 9973/12/67به این استدلال ( باعنایت به کیفیت شکایت شاکیه ومستندات ابرازی به فرض خروج موضوع از شمول ماده 56 قانون تعزیرات چون وصف کیفری مندرج در مادتین 25و37 قانون موصوف ، موضوع شکایت مذکور را زایل نمی نماید مضافا" به وجود تکلیف قانونی دادگاه در تطبیق مورد با سایر مواد کیفری لذا به تایید صلاحیت دادگاه کیفری ... 2 حل اختلاف می شود)0 با وصول پرونده به دادگاه کیفری ... 2 در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 28371/3/68 با احراز بزهکاری متهمان وردماده استنادی دادسرا در کیفرخواست به استناد ماده 83 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی به لحاظ نداشتن سابقه هر یک از متهمان را به چهار ماه انفصال موقت ازخدمت وجبران خسارات وارده مورد مطالبه مدعیه از 1/6/66 و تا صدور حکم در حق شاکیه محکوم نموده است 0 همچنین متهمان متفقا" به پرداخت مبلغ 752512 ریال بابت حقوق ماهیانه اخذ نشده بابت جبران خسارات وارده از 10/9/66 تا تاریخ صدور حکم در حق مدعیه محکوم نموده است 0 رای صادره ابلاغ شده محکوم علیهما نسبت به حکم صادره اعتراض ودرخواست رسیدگی تجدیدنر نموده و چون حاکم محکمه به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده است 0 مرجع تجدیدنظر با رسیدگی به موضوع به موجب رای تجدیدنظر شماره 22535/2/70 اولا" به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام به ( ج ) حکم برائت نابمدره را صادر نموده ثانیا" اتهام وارده به ( ب ) را جعل و تزویر دانسته و به استنادماده 27 قانون تعزیرات و رعایت بند 5 از ماده 35 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به سه ماه حبس تعزیری و جبران خسارات محکوم نموده است و درمورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی مدعیه علیه خواندگان به لحاض اینکه پرونده راجع به اخراج خانم ( الف ) در شعبه 15 دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگ است و رای قطعی صادر نشده و تصمیم نهایی موثر در پرونده حقوقی بوده جهت جلوگیری از تعارض احکام ، پرونده را در خصوص موضوع دعوی ضرر و زیان مورد مطالبه مدعیه خصوصی مفتوح گذاشته است 0 شایان ذکر است که محکوم علیهما شکوائیه های متعددی به مراجع قضایی و اجرایی کشور تسلیم نموده اند که فتوکپی بعضی ازاوراق مربوط بدر پرونده ثبت شده و به دلالت اوراق پرونده نظر به انیکه خانم ( الف ) از تاریخ 25/7/66 محل خدمت خود را ترک نموده و به موجب رای شماره 2019 د ک 20/1/67 اداره کل آموزش و پرورش استان ... به علت ترک خدمت و غیبت غیرموجه بیش ازدو ماه به استناد ماده 23 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ازخدمت در آموزش و پرورش اخراج شده و حکم صادره در شعبه اول هیات تجدید نظ رسیدگی به تخلفات اداری به موجب رای شماره 911/291/1/67تایید شده و با اعتراض ( الف ) ظاهرا" پرونده پرسنلی ایشان در شعبه 15 دیوان عدالت اداری مطرح ریدگی است و تا کنون اتخاذ تصمیم نگردیده است 0 رای صادره به منظور اجرا به دادسرای عمومی ... محل سکونت محکوم علیه ا رسال شده و محکوم لها نیز درخواست اجرای حکم صادره را نموده است 0 محکوم علیه به استنادماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو از مقام معظم دادستان کل کشور درخواست رسیدگی تجدیدنظر مجدد نموده که در تاریخ 90/12/5/71 این درخواست به موافقت رسیده و پرونده به منظور رسیدگی تجدیدنظر برابر مقررات ماده 35 قانون اشعاری به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
در خصوص تجدیدنظرخواهی مجدد آقای ( ب ) فرزند ... به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو که به موافقت جناب آقای دادستان محترم کل کشور رسیده نسبت به دادنامه شماره 535 22/2/70 شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... که نامبرده را به اتهام جعل و اعمال قدرت بر خلاف قانون در صدور ابلاغ انتقال شماره 11921 ا ب 7/7/66 خانم ( الف ) آموزگار اداره آپوزش و پرورش ... به تحمل سه ماه حبس تعزیری و پرداخت خسارت محکوم نموده است با عنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه حکم شماره 11921 ا ب 7/7/66 صادره از سوی محکوم علیه به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش ... مبنی بر انتصاب خانم ( الف ) به سمت آموزگار دبستان روستای ... همانند حکم اولیه صادره از طرف معاونت اداره مذکور و روی اوراق فرقی متحدالشکل چاپی مرسوم در ادارات تنظیم شده وذکر عبارت مستعمله ( و انتخاب خود در جلسه سازماندهی محل خدمتتان ... ) ناشی از مسامحه و مساهله و برسبیل روال و رویه متعارف و معمول در ادارات بوده است نه با سوءنیت خاص و انگیزه غرض ورزی و تحریف و جعل و تزویر همچنانکه درباره چندین نفر دیگر از پرسنل اداره مذکور به همین نحو رفتار شده است و هظر به اینکه در صدور ابلاغ مورد شکایت شاکیه هیچگونه کلمه یا جمله دستنویس یاماشین نویسی اضافهو الحاق و تحریف نگردیده تا عنوان جعل مصداق پیدا کندونظر به انیکه مستفاد از ماده 54 قانون استخدام کشوری جابجایی و نقل و انتقال هر یک از پرسنل اداره آپوزش و پرورش از اختیارات اولیه بدیهی و در حیطه اقتدار قانون و جزء مسئولیت محوله رئیس اداره می باشد همچنانکه اداره کل آموزش و پرورش استان ... به موجب دادنامه شماره 48406ج ک 15/8/67 خود به عنوان دادگاه کیفری 2 اجمالا" اعلام نموده که انتقال شاکیه با رعایت بندهای 1و2و3 بخشنامه شماره 2166ک 24/1/66 در حدود مقررات و ضوابط صورت گرفته است و نظر به اینکه اخراج خانم ( الف ) از خدمت در وزارت آموزش وپرورش ناشی از تمرد و ترک محل خدمت غیرموجه بیش از دوماه شخص خود او بوده است و ارتباطی به مسئولیت ریاست اداره آموزش و پرورش ... ندارد و نظر به اینکه بر فرض درصدورابلاغ شماره 111921ب 7/7/66 قصور و تقصیر و یا تخلفی واقع شده باشد درچنین صورتی نیز موضوع فاقد وصف و جنبه کیفری بوده و اینگونه امور ازجمله موارد تخلفات اداری محسوب و شاکیه برابر مقررات اداری می توانسته با مراجعه به ادارات ذیربط و یا دیوان عدالت اداری نسبت به احیای حقوق مقصوره تضییع شده خود اعلام شکایت نماید بنا به مراتب اشعاری فوق نر به اینکه در صدور ابلاغ شماره 11921اب 7/7/66 بزهی واقع نشده به لحاظ عدم تحقق بزه با نقض آن قسمت ازدادنامه شماره 22535/2/70 شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... که بر محکومیت ( ب ) به تحمل سه ماه حبس تعزیری و پرداخت خسارات صادر شده حکم برائت نامبرده از اتهام جعل و اعمال قدرت بر خلاف قانون صادر و ابرام می شود0 این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
566
تاریخ تصویب :
1371/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :