جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 5/23747 تاریخ رسیدگی : 16/8/71 شماره دادنامه : 478/2 فرجامخواه دادسرای دیوان عالی کشور در اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو در تایید خواسته مشتکی عنه فرجامخواسته دادنامه شماره 41442/11/69 صادره ازشعبه 13 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده خانم ( الف ) طی شکوائیه مورخ 29/7/67علیه آقای ( ب ) فرزند ... از کارکنان شهرداری ... شکایت نموده است مبنی بر اینکه وی مبادرت به جعل اثر انگشت پدر شاکیه که فوت شده است در ذیل چهار برگ سفته نموده در حالی که پدرش کارمند اداره ثبت و با سواد و به مقررات کاملا" آشنا بوده و در تعقیب آن و با استناد سفته های مورد اشاره طی پرونده ای علیه وی که یگانه وراث پدرش می باشد طرح دعوی نموده که سفته ها بابت رهن خانه مسکونی متعلق به پدر وی بوده که در آن سکونت داشته است (ابتدای پرونده صفحه شماری ندارد و قید صفحات مقدور نیست و دو نفر هم شهادت داده اند به اسامی ... و ... که سفته های امضاء شده را پدر شاکیه در حضور آنان به مشتکی عنه داده و گفته است این سفته در قبال پولی است که به من دادی و مشتکی عنه توضیح داده که مدت ده سال مستاج مرحوم ... بوده و او در سال 62 که خانه را خریداری کرد به من پیشنهاد کرد که مبلغ ... /200 تومان به او بدهم و او از من کرایه نگیرد که آن پول را بابت بدهی خانه اش بپردازد ( ضمنا" تاریخ صدور سفته ها 6/1/62می باشد) که پول را به او داده و سفته ها رااز او تحویل گرفته است 0 تا زمانی که نامبرده پول را به من ندهد خانه را تخلیه نمی کنم و اصل سفته ها ضمیمه پرونده است (ص 21تا24) و دستور بررسی داده شده که مشخص شود اثر انگشت مجعول است یاخیر لیکن اهالی محل اظهار بی اطلاعی نموده اند و شخص مشتکی عنه قبول دارد که متوفی ... سواد داشته ولی سفته ها را انگشت زده است و به هر حال پس از انجام تحقیقاتی به علت عدم احراز جعل در خصوص اتهام مزبور قرار منع پیگدر توسط دادسرای عمومی ... صادرشده است وشاکیه نسبت به آن اعتراض کرده است و دادگاه کیفری دو محل نواقصی رابر شمرده و دستور رفع آنها را داده است که هم آنهاکارشناسی واضافه کرده که پدرش دو سال است فوت کرده است و تاریخ صدور سفته ها 16/1/62 می باشد( این اظهارات به تاریخ 8/11/68 نوشته شده ) و در نهایت دادگاه کیفری ... 2 قرار مورد اعتراض را تائید کرده وپس از اعتراض مجدد توسط دادگاه کیفری یک ... به دادگاه کیفری ... 2 به عنوان نیابت قضائی دستور رفع نواقص فوق صادر گردیده که در مورد اثر انگشت بررسی و احراز حقیقت شود و راجع به مبلغ مورد ادعای مشتکی عنه که مدعی است در اختیار مرحوم ... به عنوان قرض قرار داده و چهار فقره سفته را در قبال آن اخذ کرده است بررسی و و نتیجتا" اعلام کرده و نهایتا" شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه کیفری ... 2 ( که در مقام اعتراض به قرار دادسرا صادر گردیده ) به این مضمون رای داده است : اولا" سفته های موضوع شکایت درتاریخ 2/1/62صادرگردیده در حالی که تاریخ خرید خانه 16/4/64 می باشد و مشتکی عنه مدعی است که از اول در همین خانه نشسته بود و پول را هم جهت خرید همان خانه به مرحوم داده است و معقول نیست سفته ها قبل ازتاریخ خردید خانه بابت آن صادر شده باشدوثانیا" مرحوم کارمندبازنشسته و دارای سواد بوده است و معنی ندارد که اثر انگشت زده باشدو هیچ اثر انگشت مسلم الصدور از متوفی به دست نیامده که موضع قابل کار شناسی باشد و اصولا" این نوع دادوستدها خلاف عادت و عرف است لذا ادعای آقای ( ب ) بر اصالت سفته ها مقرون به دلیل نیست و مردود می باشد و جعل اثر انگشت محرز است و رای دادگاه بدوی مخدوش و نقص می شود0 متهم مضافا" بر جبران خسارت وارده به شاکیه به استناد ماده 29 قانون تعزیرات با اعمال تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی به پرداخت هشتادهزارریال جزای نقدی محکوم می گرددو مشتکی عنه طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد خطاب به دادستان محترم کل کشور درخواست اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو را نموده است و در گزارش و نظریه معاون دادستان محترم کل کشور دو ایراد اساسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مطرح شده است 1 چون دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد دادسرا و رای صادره از دادگاه کیفری 2درتائید آن قرار بوده مکلف بوده است در صورت تشخیص ، قرار قبلی ورای مورد اشاره را نقض و فسخ و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و تکمیل وصدور کیفرخواست به دادسرا اعاده نماید و حق رسیدگی ماهوی را نداشته 2 دادگاه به موجب رای صادره متهم رابه جبران خسارت وارده محکوم کرده است بدون اینکه مشخص شود چه ضرری و از ناحیه چه کسی متوجه شاکیه شده و میزان آن چقدر بوده است و در نهایت با درخواست اعمال ماده 35 اعلام موافقت و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
اضافه بر ایرادی که توسط دادسرای دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه مورد اعتراض اعلام گردیده ایرادهای دیگر نیز نسبت به نحوه رسیدگی شعبه 13دادگاه کیفری یک ... و رای اصداری آن که مورد درخواست اعمال ماده 35 قرار گرفته وارد است 1 اصولا" باید توجه داشت که نظر به مواد171و172 و85 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادره از دادسرا کیفری قرار منع پیگرد صادره ازدادسرا پس از رسیدگی در دادگاه شهرستان ( که کیفری دو جانشین آن است ) قابل اعتراض و بررسی در دادگاه استان ( که کیفری جانشین آن است ) می باشد و رای این دادگاه صرفا" در محدوده قرار باید اصدار گردد نه در ماهیت قضیه ، مضافا" اینکه متحمل است بر اساس مفاد ومفهوم قانون تعیین موارد تجدیدنظر ( برفرض اینکه آن را ناسخ مقررات مشابه قبلی بدانیم ) حکم دادگاه کیفری 2 درمقام رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار دادسرا قطعی و ماده 7 قانون مارالذکر ناظر به قراری می باشد که از سوی دادگاه تالی صادر گردیده 2 توجیه و تحلیل دادگاه در خصوص جعلیت سفته ها موجه نیست و با امکان اینکه قبل از تاریخ ثبت خرید خانه توسط مورث شاکیه گفتگو برای خرید خانه شده و مورث او در مقام تهیه ثمن خانه قبل از ثبت تاریخ انتقال خانه سفته ها را به او داده باشد استدلال دادگاه باطل می شود3 بر اساس مسلمات قانون و موازین فقهی در تعیین مجازات احراز ارتکاب عمل انتسابی وسیله متهم شرط است و در صورت تردید و فقد دلیل اصاله البرائه حاکم است مضافا" بر اینکه مشتکی عنه مستاجر خانه مورث شاکیه بوده است و جای بررسی است که با پرداخت اجاره بها در صورت اجاره بودن منزل به چه صورت بوده است یااینکه به عنوان رهن سکونت داشته است و به هرحال در اجرا و اعمال ماده 35 مورد اشاره و مادتین 430 مکرر و 456 قانون آیین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکیه نسبت به قرار صادره از سوی دادسرای عمومی ... و تایید آن توسط دادگاه کیفری 2 همان شهرستان به شعبه دیگری ازمحاکم کیفری یک ... ارجاع می شود0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون شعبه ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
478
تاریخ تصویب :
1371/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :