جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 7/20/2997 تاریخ رسیدگی : 15/8/69 شماره دادنامه 849/20 مستدعی تجدیدنظر: دادسرای دیوان عالی کشور مدعی علیهم تجدیدنظر آقای ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) مورد استدعای تجدیدنظر دادنامه شماره 25457/7/68 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
در پرونده کلاسه 65/2055 کیفری دو شعبه دهم ... با یک سلسله رسیدگی به شرح منعکس در پرونده با احراز بزه آقای ( الف ) ( جعل در سند عادی مورخ 25/11/58 ضمیمه پرونده ) و ( ب ) و ( ج ) این دو نفر به اتهام استفاده اط سند مجعول فوق ( و به شرحی که در کیفرخواست قیدشده ) هر یک از نامبردگان را به شرح دادنامه شماره 13418/3/66 به پرداخت شش هزار تومان جزای نقدی محکوم نموده است و مستند دادگاه ماده 29 قانون تعزیرات و مورد درخواست مقید در کیفرخواست هم همین ماده بوده است 0 در18/4/66 دادسرای عمومی ... را عقیده بر این بوده که موجبی برای اعمال مادتین 284/284 مکرر اصلاحی قانون آیین داردسی کیفری نبوده 0 در 10/11/67 دو نفر از محکومان فوق مستدعی تجدیدنظر در رای شده اند0 دادگاه صادرکننده رای در 12/11/67 به نظر خود باقیمانده و پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال داشته 0 رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک محول شده و سرانجام این دادگاه با نقض دادنامه فوق الاشعار به شرح رای شماره 25457/7/68 به برائت محکوم علیهم فوق رای داده است 0شاکی پرونده از قاضی صادر کننده این رای شکایت انتظامی نموده 0دادسرای انتظامی صادر کننده رای را قابل تعقیب دانسته و پرونده را در اجرای ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 2 و شعب دیوان عای کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته ، آقایان ... و ... دادیاران محترم دیوان عالی کشور را عقیده بر این بوده که با توجه به رای وحدت رویه شماره 19526/2/68 هیات عمومی دیوان عالی کشورو اطلاع قاضی صادرکننده رای از رای وحدت رویه مذکور نظر به اینکه در رای وحدت رویه قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها راعطف به ماسق ندانسته دادگاه یکفری یک ... حق ادامه رسیدگی و صدور حکم را نداشته ، رسیدگی مجدد در 25/7/68 با وجود رای وحدت رویه مورخ 19/2/68 برخلاف قانون بوده و نظر به احراز رای از مقررات ماده 35 قانون صدورالاشعار داشته اند0 معاونت محترم اول قضایی دادسرای دیوان عالی کشور طی شماره 658 با اعلام مراتب به جناب دادستان محترم کل کشور خواستار آ; شده تا در صورت تصویب به استناد ماده 35 فوق الاشعار، پرونده برای درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شود0 جناب دادستان کل در 18/2/69 موافقت فرموده اندپرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
ایراد دادسرای دیوان عالی کشور به رای صادره وارد است فلذا با پذیرش آ; رای شماره 457 25/7/68 شعبه هفتم دادگاه کیفری یک نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می شود0
رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور عضومعاون

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
849
تاریخ تصویب :
1369/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :