جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


تاریخ 20/12/70 شماره دادنامه 163 کلاسه پرونده 70/124

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :هرچندسازمانهای منطقه ای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی هستندلیکن چون دوموسسه جداازهم نیستندبلکه باهم مرتبط و وابسته هستندلذاماده 13قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی می باشد برموردحاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره 176 - 6/5/70 صادرازشعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معناوبراین اساس صادرگردیده است مطابق بااصول وموازین قانونی تشخیص می گردد.این رای وفق مفادقسمت اخیر ماده 20قانون عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/124 1/2/1372
تاریخ 20/12/70 شماره دادنامه 163 کلاسه پرونده 70/124

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای غلامعلی ملکوتی
موضوغ شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 6و12دیوان عدالت اداری .

مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/616موضوع شکایت آقای عنایت الله هاشمی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته لغوحکم انتقال مورخ 29/9/60بشرح دادنامه شماره 403-20/8/63چنین رای صادرنموده است :باتوجه به بندالف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه 20/2/59(انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی شده ازقانون مزبوروشهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرائی متثاضی ورضایت مستخدم وموافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجازمی باشدوبااین گونه مستخدمین طبق مقررات ماده 144قانون استخدام کشوری رفتارخواهدشد.)انتقال آقای عنایت الله هاشمی ازقسمت مشمول به قسمت غیرمشمول باتوجه به عدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاونت اداری ومالی وقت وزارتخانه مجوزومستندقانونی ندارد لغووفسخ می گردد.
ب - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/425موضوع شکایت آقای غلامعلی ملکوتی بطرفیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بخواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ 3/6/60بشرح دادنامه شماره 176-6/5/70چنین رای صادرنموده است :هرچندسازمانهای منطقه ای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی وکارمندان ستادی وزارت مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری هستندولیکن چون دوموسسه جداازهم نیستندوباهم مرتبط ووابسته هستندلذا مشمول قانون لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده ازقانون مزبورو بالعکس نبوده ودرنتیجه ماده 13قانون تشکیل وزارت بهداری برآن حاکم بوده علیهذاحکم انتقال شاکی وفق مقررات قانون صادروتخلفی ازمقررات مشهودنیست ورای به ردآن صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14074 مورخ 16/4/1372
2

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
163
تاریخ تصویب :
1370/12/20
تاریخ ابلاغ :
1372/04/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
گذرنامه