جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 44/888 - تاریخ رسیدگی : 22/9/74
مرجع رسیدگی : شعبه 135 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دائر به اقدام به قطع آب ساختمان شاکی و تعویض قفل واحد بخصوص شاکی و موتورخانه مشاع بین آنان که منجر به عدم دسترسی مالک به ملک خود ایجاد خرابی و ایراد خسارت به وی نظر به مجموع محتویات پرونده ودفاعیات متهم مبنی بر اینکه شاکی مدتی گذاشته رفته و به محل حاضر نمیشودکه استفاده کند یا سرکشی کند و چون چکه داشت من خواستم جلوگیری از خرابی ساختمان کرده باشم و دفاعیات دیگر با توجه به اظهارات کارشناسان که در هر گونه نظریه خود گفته اند با توجه به آسان بودن دسترسی به شاکی قطع لوله ها با این سرعت ضرورت نداشته که بدون مجوز انجام داده و سایرقرائن وامارات دادگاه متهم را مقصر دانسته و نامبرده را مستندا" به ذیل ماده 134 قانون تعزیرات و چون سابقه ندارد با رعایت ماده 22 مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ یک صد هزار ریال بعنوان جزای نقدی و پرداخت مبلغ مورد خسارت در قطع لوله ها بالمباشری متهم یا بوسیله شاکی ترمیم شود محکوم می نماید در مورددادخواست ارائه شده راجع به اجرت المثل اجاره بهای منزل مسکونی که ماهانه چهل هزار تومان به مدت 5ماه تخمین شده است نظر بااظهار نظر کارشناسان مبنی بر اینکه با توجه به وجود آب در آپارتمان از طریق آشپزخانه امکان زندگی در آپارتمان طبقه اول وجود داشته و شاکی می توانست در آنجا سکونت کند و اظهارات شهود ومشتکی عنه که شاکی در محل حاضر نشده است تاسکونت کند به دست می آید که حایلی مابین شاکی و ملک خود از طرف مشتکی عنه وجود نداشته تاخسارت وارد شده جبران شود لذا دادگاه از جهت فقد دلیل و عدم سوءنیت متهم دادخواست خواهان را مردود دانسته قرار رد آنرا صادر می نماید رای حضوری است در صورت اعتراض قابل تجدیدنظراست 0

رای شعبه 12 تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و(ب ) از دادنامه شماره 74/22888/9/74 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی تهران با توجه به شکایت اولیه آقای 000 وکیل شاکی مبنی بر تقاضای رسیدگی از جهت رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حیث قطع آب مشترک و جلوگیری از ورود به قسمتهای مشاعی و تعویض قفل موتورخانه نظربه تحقیقات معموله و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسان وسایرمحتویات پرونده اولا" در دادنامه صادره درقسمت اعمال ماده 134 قانون تعزیرات با توجه به زمان وقوع بزه و از لحاظ کیفر معینه خالی از اشکال قضائی موثر تشخیص و نتیجتا" تایید می شود ثانیا" در خصوص خسارت که قید شده (خسارت وارده به لیف ها یا بالمباشر متهم یا بوسیله شاکی ترمیم شود000)) این قسمت از دادنامه توجیه قضائی ندارد و دادنامه آنرا برفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق شاکی از مشاعات و مشترکات تعبیر و با تلقی آن به رفع مزاحمت مشتکی عنه از موارد فوق الذکر و اعاده وضع به حال اول نتیجتا" تایید می نماید0ثانیا" در خصوص ضرر و زیان و دادخواست مربوط با آن با تصحیح جمله مذکور در قسمت پایانی دادنامه به غیر ثابت بودن ادعای ضرر و زیان و صدور حکم برد دعوی ضرر و زیان دادنامه تجدیدنظرخواسته رادر این قسمت یا صلاح عبارتی من حیث نتیجتا" خالی از اشکال موثر تشخیص و تایید می نماید0 14/2/76/12ت /156

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
888
تاریخ تصویب :
1374/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :