جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 3027/10/74
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دادگاه عمومی کرج

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم (الف ) با وکالت (ب ) بطرفیت خوانده آقای (ج ) با وکالت آقای (د) بخواسته صدور بمحکومیت خوانده برفع ممانعت از دیوارکشی خواهان در ضلع شمالی مورداجاره موضوع قرارداد اجاره متداعین بشرح دادخواست تقدیمی بدین خلاصه که خواهان مدعی است که خوانده مستاجر وی در گاراژ نادرواقع در حصارک کرج است و چون قصد دارد که حد شمالی محل مورد اجاره را دیوار کشی نماید ولی خوانده مانع آنست در مقابل وکیل خوانده پس از رد ادعای خواهان بمنظور اثبات بی حقی خواهان به معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس استناد نموده است که به موجب تصمیم متخذه مورخ 3/3/74 دادگاه قرار معانیه محلی توام به جلب نظر کارشناس صادر گردیده که قرارهای صادره نیز بمرحله اجرا هم درآمده است که با توجه به محتویات پرونده و بررسیهای معموله نظر باینکه این گاراژ که یک واحد صنفی یک پارچه است از دو قسمت جنوبی و شمالی تشکیل شده است وقسمت جنوبی آن ملک خواهان است و قسمت شمالی آن ملک آقای (ه) است و خوانده در هر دو قسمت این گاراژ مستاجر دو نفر مالکین موصوف است و به شغل تعمیرات و سرویس دهی اتومبیل های مشتریان اشتغال داردو این گاراژ داری دو دهنه درب ورودی است یکی از درب شمالی که از سمت خیابان شهید دکتر بهشتی کرج یا خیابان قزوین وارد گاراژ میشود که این درب محل تردد عابرین و پیاده رو است لذا با توجه به مراتب اشعاری گرچه هرمالکی قانونا" حق اعمال مالکیت در ملک خویش را دارد ولی بماخذ قاعده لاضرر این اقدام وی نبایددر حدی باشد که به حقوق سایرین ضرر بزند وخوانده نیز که در هر دو بخش این گاراژ مستاجر است و به شغل تعمیرات و سرویس دهی اتومبیل ها اشتغال دارد و علی الاصول لازمه ادامه فعالیت شغلی وی مستلزم تردد اتومبیلهای مشتریان به محوطه گاراژ فوق است و به دلالت مندرجات پرونده استحقاق قانونی خوانده به استفاده از این دو درب گاراژ ثابت است و برابر موادی گواهی گواهان و نیز مفاد صورتجلسه معاینه محلی تنظیمی و بویژه نظریه کارشناسی و کروکی ترسیمی وی تنها معبر اتومبیل رو خوانده در استفاده از این گاراژ درب شمالی آنست و در غیر اینصورت بهره برداری و انتفاع خوانده از این گاراژ برای وی متعذر و متعسر می گردد و نظرباینکه مالک ملک حد شمالی گاراژ فوق آقای (ه) هم تا کنون در پرونده امر عدم تمایل خویش را در استفاده از خوانده از درب شمالی این گاراژ اعلام نکرده است و اساسا" استفاده خوانده از اعیانی مستاجره در این گاراژ که متعارف و متناسب هم هست رابطه مستقیم بااستفاده وی از معبر اتومبیل رو حد شمالی این گاراژ دارد و چون قانونا" حق ندارد در عین مستاجره آن چنان اعمال مالکیتی نماید که منافی حقوق مستاجر باشد و لذا اقدام خواهان بدیوارکشی حد شمالی ملک خود به حقوق ثابته خوانده خلل وارد می کند از اینرو بلحاظ بقاء رابطه استیجاری متداعین فوق در این اقدام خواهان بدیوارکشی حد شمالی ملک خویش در این گاراژ عملی غیر متعارف و نامتناسب با قرارداد اجاره مزبور بوده و معارض حقوق قانونی خوانده در این گاراژ محسوب می شود و قانونا" چنین عملی پذیرفته نیست و نیز اعتراض آقای وکیل خواهان بصورت مجالس تنظیمی معاینه و تحقیق محلی و نظریه کارشناسی چون متکی به ادله اثباتی نیست و از طرفی صورت مجالس تنظیمی مزبورو نظریه کارشناسی باوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت دارد بنابراین این اعتراض وی رد می شودلذا بنا بمراتب پیش گفته بنظر دادگاه دعوی خواهان در مانحن فیه غیر ثابت تشخیص داده می شود از اینرو حکم به رد آن صادر واعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرخواهی تهران است 0

رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
از طرف تجدیدنظرخواه بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه منضم به آن ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه شماره 3027/10/74صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی کرج را ایجاب نماید بعمل نیامده تامورد لحاظ قرار گیرد و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم خالی از اشکال قانونی است و با رد درخواست تجدیدنظرخواه رای بر تایید دادنامه بدوی صادر و اعلام می گردد و رای صادره قطعی است 0 30/3/75/11ت /401

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
27
تاریخ تصویب :
1374/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :