جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 110112
تاریخ دادنامه : 28/1/1375
مرحع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند0

رای دادگاه در خصوص شکایت آقایان (الف ) و(ب ) علیه آقای (ج ) دائر به تصرف عدوانی قسمتی از مزرعه اشنه در000 نظر به محتویات پرونده و نامه شماره 22958/8/1373 اداره ثبت اسناد دماوند در موردمالکیت شکات و شهادت گواهان رای شماره 7826 مورخ 11/9/1374 سازمان امور اراضی مبنی اینکه متهم که صرفا" برزگر ملک بوده و بعنوان زارع صاحب نسق شناخته نشده اند و با توجه به نظریه کارشناس و سایر قرائن موجود بزهکاریش محرز ومسلم بوده لذا مستندا" به ماده 134 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ اوضاع و احوال قضیه دادگاه متهم موصوف را علاوه بر رفع تصرف از اراضی مزبور حسب نظریه کارشناس پرداخت دائر000/50 ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر مشارالیه به تخریب با توجه به محتویات پرونده و بلحاظ فقد ادله اثباتی رای بر برائتش صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد0

رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراتسان تهران درتجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی : آقای (ج ) نسبت به دادنامه شماره 112 28110/1/1375 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوندنظرباینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نظر باینکه دادنامه صادره وفق موازین قانونی و پس از تحقیقات لازمه اصدار یافته لذا مستندا" بمواد19و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 خالی از اشکال تشخیص و تایید می شود0 20/11/75/12ت /1264

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
112
تاریخ تصویب :
1375/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :