جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 74
تاریخ رسیدگی : 25/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
نظر باینکه مستند دعوی شاکیه خصوصی قراردادعادی مورخه 30/8/73 بوده که حساب مندرجات آن خریدارسردرختی باغ گلابی (تجدیدنظرخواه ) متعهد گردیده که کلیه عملیات و شرایط آنرابترتیب شقوق 16گانه آن انجام و هزینه های مربوط را پرداخت نمایدبنابراین قراردادتنظیمی فی مابین مشروط به شرایطی بوده که تجدیدنظرخواه حسب قوانین قبلی بشرح مدارک ابرازی پیوستی هزینه های زیادی را متقبل گردیده و از طرفی حسب سند مدرکیه ادعائی ، تجدیدنظر خوانده نماینده مالکین بوده و ذیفنع نیست و در پرونده امر دلیلی که حاکی از مالکیت وی در این امر باشد مشاهده نمی گردد و به مستفاد از مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مزاحمت وممانعت ازحق مصوب سال 52 یکی از موارد طرح دعوی تصرف عدوانی مستلزم تایید شدن سند مالکیت بعنوان سبق تصرف بنام مدعی آن می باشد ومشارالیهاازارائه چنین سندی امتناع نموده و همانطوریکه از مدلول دادنامه شماره 121106/9/79 صادره از شعبه دادگاه عمومی شهریار استفاده می گردد حل و فصل دعوی طرفین جنبه حقوقی داشته و رسیدگی ماهیتی را با تقدیم دادخواست طلب می کند خاصه اینکه تجدیدنظرخواه خودرامستاجر و تجدیدنظر خوانده وی راخریدار میوه موجود در روی درختان دانسته و مدعی عقد بیع در این مورد بوده و مشارالیه را مالک منافع نمی داند و از این حیث بین طرفین نیز اختلاف وجود دارد، لذا با عنایت بمراتب مذکور و اینکه طرح دعوی از ناحیه شاکیه بدوی در قالب قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال 52 به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی تشخیص با قبول درخواست تجدیدنظرخواه باستنادتبصره ذیل ماده 10 قانون تصرف عدوانی سال 52 و وحدت ملاک از مواد2و332 قانون آئین دادرسی مدنی و بند2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 15/4/73 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 11285/10/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار، حکم برددعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید0 رای صادره قطعی است 0

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظرات استان تهران پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر در اعمال ماده 31ق 0ت 0و0ع 0ا:
برابر محتویات پرونده بانو(الف ) در تاریخ 8/10/1374 باتقدیم شکوائیه ای به دادگستری شهریار اعلام می دارد که باغ میوه خودرابه موجب قرارداد مورخ 30/8/73 به تصرف آقای (ب ) داده تا برای یکسال از میوه های آن بهره برداری نماید0 اماپس از انقضای مدت مندرج در قراردادومطالبه ملک بموجب اظهارنامه ای که درتاریخ 4/9/74 به متصرف ابلاغ گردیده ازاستردادآن خودداری نموده وچون ید وی امانی بوده وحاضر به رفع یدنشده طبق ماده 10ازقانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب 1352 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع یدمشارالیه را نموده است 0 مشتکی عنه در دفاع از شکایت مطروح اظهار داشته مدت شش سال است که مستاجر باغ میوه شاکیه بوده ، در سه سال اول بعنوان خریدار میوه باغ اقدام و پس از برداشت محصول از باغ رفع ید می نموده ولی در سه سال اخیر باغ را بصورت آبی خاکی اجاره نموده و لوازم کار از قبیل تراکتور را خریداری نموده و اصولا" در باغ سرمایه گذاری کرده و تصرف عدوانی را منکر می گردد0 دادگاه بدوی پس از تکمیل تحقیقات طی دادنامه شماره 181285/10/74 شکایت شاکیه را وارد دانسته و با احراز امانی بودن ملک در ید مشتکی عنه باستنادماده 4 و تبصره ذیل ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم برفع تصرف مشارالیه از یک قطعه باغ بمساحت تقریبی چهل هکتار تحت پلاک 25اصلی واقع در روستای اسطور شهریارصادرمی نماید0 محکوم علیه از دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر می نماید و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران بموجب دادنامه شماره 25745/11/74 و استدلال اینکه ((تجدیدنظرخواه نماینده مالکین بود و ذینفع نیست و در پرونده امر دلیلی که حاکی ازمالکیت وی دراین امرباشدمشاهده نمی گردد و مستفاد از مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت ازحق مصوب سال 52 یکی ازمواردطرح دعوی تصرف عدوانی مستلزم داشتن سند مالکیت بعنون سبق تصرف بنام مدعی آن می باشد و مشارالیها از ابراز چنین سندی امتناع نموده ))، دعوی مطروح را واجد وصف حقوقی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم برد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است 0 پس از تجدید نظرخواهی مجددخواهان بدوی و اعمال ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض وی مورد قبول دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه نهم دیوان محترم عالی کشور مرجع یاد شده برابر دادنامه شماره 161/179/6/75 بامخدوش دانستن دادنامه صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران و خلاصتا" با استناد اینکه ید مشتکی عنه پس از انقضاء مدت امانی و مورد از مصادیق ماده 10 قانون اصلاح جلوگیری ازتصرف عدوانی نمی باشد0 دادنامه مذکور را نقض وبا ارسال پرونده بدادگاههای تجدیدنظر استان و ارجاع باین شعبه اینک دادگاه با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر باینکه مستنبط از قراردادمورخ 30/8/73منعقد بین طرفین ، بدلالت الفاظ و عبارات بکار رفته و داوری عرف این است که قصد مشترک وبنای طرفین معامله محصولات میوه یکسال باغ موصوف بوده و بمنظور امکان برداشت محصول و کمال انتفاع از آن تجدیدنظرخوانده مطابق شروط مندرج در ضمن قرارداد مذکور تعهداتی را قبول کرده و لذا کل باغ را به اذن مالک و بطور امانی بمدت یکسال در تصرف گرفته است و نظر باینکه تجدیدنظرخوانده با وجود انقضاء مدت معینه ومطالبه مالک بموجب اظهارنامه شماره 301039/8/74 ابلاغ گردیده از ملک امانی رفع یدننموده و آن را تحویل خواهان بدوی نداده و لذا ید وی از امانی به عدوانی تبدیل شده و باتوجه به این که ادعای سرمایه گذاری تجدیدنظرخوانده در ملک موصوف و اختلافات مالی طرفین بر فرض صحت و اثبات در دعوی مطروح بی تاثیر بوده و قابل مطالبه از طریق مراجع قانونی خواهد بود و نظر به اینکه آنچه در دعوی رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق مورد توجه قرار می گیرد، عناصر سه گانه احراز سبق تصرف خواهان (تجدیدنظرخواه ) و احراز لحوق و عدوانی بودن خوانده (تجدیدنظر خوانده ) و طرح شکایت در مهلت قانونی یکماهه می باشد که بنظر دادگاه محقق بوده ، فلذا دادگاه مستندا" بمواد2و4و10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 حکم برفع تصرف عدوانی تجدید نظرخوانده از باغ موضوع قرارداد مورخ 30/8/1373 صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است 0 17/9/75/3ت /1477

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
74
تاریخ تصویب :
1374/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :