جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


بتاریخ 8/12/74 شماره دادنامه 81572/12/74
شماره پرونده : 74841 کیفری 0ع
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی بخش فیروز کوه
اتهام : تصرف عدوانی و قطع اشجار

رای دادگاه
آقای (الف )60 ساله اهل فیروز کوه و ساکن تهران متهم است به تصرف عدوانی و قطع اشجار(تخریب سه اصله درخت ) واقع در روستای سرخدشت فیروز کوه به مشخصات پلاک ثبتی بشماره پانزده فرعی ازسنگ دو اصلی (واقع در قریه سرخدشت فیروزکوه ) بدون اذن شرکاء آقایان (ن ) و علی و خانم (م ) که در خصوص قطع اشجار اتهام وی از توجه به شکایت شکات اقرار صریح متهم نظریه کارشناس منتخب دادگاو گزارش پاسگاه انتظامی فیروزکوه بنظر دادگاه محرز و مسلم می باشد و عمل وی منطبق است با ماده 126 قانون تعزیرات اسلامی که دادگاه مستندا" بماده مرقوم متهم موصوف را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقد سابقه کیفری موثر و وضعیت خاص اجتماعی متهم نامبرده را بپرداخت مبلغ 50000 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر وی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین به مشخصات فوق (احداث بنا) با توجه به اینکه متهم با مورث شکات قرارداد مزارعه داشته (به ماقبل ) و همچنین طبق مدافعات وی احداث بنا بمنظور استفاده بهینه و مسکن وی در زمان حضور واقامتش در باغ بوده است لذا با عنایت به مراتب فوق و بلحاظ عدم احراز سوءنیت و با عنایت به اصل برائت حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد و همچنین در خصوص شکایت آقای (ن ) علیه آقای (الف ) دایر بر فحاشی ، بلحاظ فقد دلیل کافی و با عنایت به اصل برائت حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد مفاد حکم حضوری است وقابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظردر خصوص دادنامه فوق الذکر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان عیسی و نصرت الله و خانم (م ) نسبت به دادنامه شماره 81572/12/75صادره از دادگاه عمومی فیروز کوه نظرباینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی نسبت بدانامه صادره نیامده است صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه در مورد احداث بناء در زمین مورد قرارداد طرفین و سابقه تصرفات محکوم علیه در ملک مذکور و اینکه دلیلی بر عدوانی بودن این تصرفات وجود ندارد(بفرض احداث بناء) در آن عمل فاقد وصف جزائی بوده و لذا دادگاه نامه صادره از نظر نتیجه ضمن رد اعتراضات تجدیدنظرخواهان تایید واستوار می گردد0 (22/2/675/168)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1572
تاریخ تصویب :
1374/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :