جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 14/6/75 شماره دادنامه 499
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
خلاصه ادعای تجدیدنظرخواه آن است که قرارداد تنظیمی فیمابین وی و تجدیدنظرخواه یک قرارداد حقوقی است و فاقد جنبه کیفری می باشد منظور شاکی از طرح شکایت این بوده که صرفا" آپارتمان را تحویل بگیرد حال آنکه حدود یک میلیون تومان بابت ثمن معامله مدیون می باشند بعلاوه صدور حکم به رفع تصرف عدوانی با قانون انطباق ندارد زیرا در ظهر قرارداد که نوشته شده آپارتمان مورد معامله تحویل و تحول شد یک عبارت صوری است و حقیقت ندارد زیرا آپارتمان حتی برای یک لحظه در اختیار خریدار قرار نگرفته و حتی کلید آپارتمان هم بصورت تعارفی داده نشده است و سرانجام افزوده است که موضوع شکایت با قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی (بند2ماده 10) آن انطباق ندارد و حتی تاریخ ثبت اظهارنامه 17/12/74 با تاریخ صدور رای 28/12/74 فاصله چندانی ندارد و همچنین اشاره دانسته است که ید وی تا زمانی که ملک رسما" منتقل نشده مالکانه است اگر شاکی تمام ثمن را پرداخت می نمود دلیل بر عدم تسلیم ثمن نبوده است وکیل تجدیدنظرخواه نیز در توجیه شکایت مطالبی نوشته است که مورد لحاظ واقع شده است وکیل تجدیدنظرخواه ضمن لایحه تقدیمی اعلام نموده که شکایت موکله وی کیفری بوده و هیچگاه خواست و تقاضای حقوقی محض نداشته است و در هیچ یک از مراحل تحقیق و رسیدگی در رفع تصرف از آپارتمان به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 استناد نموده است تنها مورد ارسالی است که جزضمائم شکوائیه بوده در متن شکوائیه انعکاس نیافته است انتخاب غیر به دقیق عنوان خیانت در امانت از ناحیه موکله نیز موجب تغییرماهیت شکایت وی از کیفری به حقوقی نمی گردد بنابراین رای صادره از دادگاه بدوی که به ماده 134 قانون تعزیرات استناد شده منطبق با خواست موکله بوده ودادگاه نیز از مندرجات شکوائیه موکله ومفاد تحقیقات بعمل آمده عدول نکرده است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست ضمنا" افزوده است که ملک بموجب سندرسمی شماره 124904 رسما" در دفترخانه 337 تجدیدنظرخواه وارد نیست ضمنا" افزوده است که ملک بموجب سند رسمی شماره 112904 رسما" در دفترخانه 337 تهران به نام خانم (س ) موکله وی منتقل گردیده است و نامبرده هیچگونه بدهی به متهم ندارد سرانجام ضمن اشعار مطالب دیگری خواستار تایید رای بدوی شده است 0
دادگاه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه تحت این عنوان که موضوع شکایت جنبه حقوقی داشته و با قانون تعزیرات تطبیق نمی نماید بی اساس است زیرا شاکیه در مراحل مختلف تحقیق تعقیب کیفری متهم را خواستار شده است و تشخیص این امر که موضوع شکایت با کدام ماده قانون مجازات تطبیق نماید با دادگاه است که در مانحن فیه موضوع شکایت را باماده 134 قانون تعزیرات سال 60 تطبیق نموده که عنایتا" با انتقال رسمی ملک به شاکیه تشخیص دادگاه مورد تایید بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت مردود اعلام می شود در خصوص اتهام متهم مبنی بر فحاشی و تهدیدات به شاکیه و ریاست شعبه 168 دادگاه عمومی تهران نیر معطوفا" به صورت جلسه تنظیمی دردادنامه اولیه و اظهارات متعهد در این مرحله از رسیدگی و قرائن وامارات موجود ایراد و اعتراض مردود اعلام می گردد بنا بمراتب با لحاظ ماده 47 قانون مجازات عمومی که در رای بدوی بدان اشاره نشده است و نظر باینکه اعتراض موثر که گسیختن رای بدوی را ایجاب نمایداز ناحیه معترض و وکیل وی به عمل نیامده و بر دادنامه صادره نیزاز جهات شرعی و قانونی ایرادی ملحوظ نمی باشد علیهذا دادنامه شماره 188/1/75 که از شعبه 154 دادگاه عمومی تهران صحیحا" اصداریافته نتیجتا" تایید و استوار می گردد این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
499
تاریخ تصویب :
1375/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :