جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


17/4/1370
مسئله 23:
چنانچه دادگاه کیفری 2درمقام حل اختلاف نظرفیمابین بازپرس ودادستان و یادادیارنظرطرفی راکه بمنع تعقیب متهم است تائیدنمایدوشاکی خصوصی نسبت به این تصمیم اعتراض نمایدکدام یک ازدادگاههای کیفری 2ویا 1 صالح برسیدگی به این اعتراض است ؟

دراطراف مسئله فوق بحث ومذاکره بعمل آمدولی رای گیری نشده .
عده ای ازقضات معتقدبودند:که چون تائیدنظربرمنع تعقیب ودرمقام حل اختلاف عنوانا"رای دادگاه محسوب میشودوپرونده باصدوراین رای مختومه شده است علیهذا طبق عموم مادتین 1و2 قانون تعیین موارد تجدیدنظردردادگاه کیفری یک است ودرصورتیکه شاکی خصوصی به آن اعتراض داشته باشدبایستی پرونده جهت رسیدگی درمرحله تجدیدنظربه دادگاه مذکور(کیفری یک )ارسال گرددوموجبی برای ارجاع آن بدادگاه کیفری 2 که هم عرض بادادگاه صادرکننده رای مذکوراست وجودندارد زیرارای مذکورازطرف قاضی صادرکننده نقص نشده است تاوفق ماده 7از همان قانون بدادگاه هم عرض (کیفری دو)ارجاع شود.
عده ای دیگرهم اظهارنظرنمودند:که چون مجموع نظرقاضی دادسراوقاضی دادگاه حقیت قرارمنع تعقیب راافاده نموده است بنابراین چنانچه شاکی خصوصی به این قرارمنع تعقیب اعتراض نموده باشدبایستی پرونده ازجهت رسیدگی به اعتراض بقرارمنع تعقیب طبق شق 2 ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری دوارجاع شودودرواقع این بار جهت طرح پرونده دردادگاه کیفری 2 باجهت سابق آن تغییریافته است بنابراین منعی برای ارجاع آن بدادگاه کیفری دووجودندارد.

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
23
تاریخ تصویب :
1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :