جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


812/3388 تاریخ رسیدگی : 28/5/70 شماره دادنامه : 323/12 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس .... مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند.00 به اتهام کلاهبرداری و صدور چک بلامحل از طرف دادسرای عمومی .... تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفر خواست مورخه 9/11/69 با توجه به شرح گزارش و شکایت شاکیان واقرار ضمنی متهم و قرائن موجوددر پرونده به استناد ماده های 116 و 119 قانون تعزیرات تقاضای کیفر متهم گردیده است.ضمنا" آقایان (ب ) و (ص ) دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به مبلغ 2610000ریال و اعسار از هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم که پیوست پرونده نمی باشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم دادگاه یکفری دوارجاع ودادگاه و دادگاه مذکور به استناد ماده 198 قانون مجازات اسلامی وباعنایت به ماده های 7و8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو موضوع در حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و پرونده به دادگاههای کیفری ارسال که به شعبه هجدهم دادگاه کیفری ارجاع ودادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2892/2/70 چنین رای می دهد : در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به کلاهبرداری و صدور چک بی محل با توجه به شکایت شکات و مدارک موجود در پرونده و چک کشف شده در دست شکات و اعتراف متهم به اخذ پول به جهت پاره ای از منافع از طریق معاملات و بنابر اوضاع و احوال موجود درپرونده وعدم دفاعیات موجه ، بزه انتسابی در حد اخذ پول غیر با حیله و امیدوار کردن غیر به مطالب غیرواقعی یعنی فقط کلاهبرداری محرز و مسلم است علیهذا دادگاه متهم موصوف را وفق ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل رداصل مال مورد دعوی شکایت و جزای نقدی به معادل همان مبلغ (2610000) و تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید و اما از حیث اصدار چک بلامحل چون متهم اصدار چک را در راستای عمل کلاهبردارانه خود به عنوان هموارکردن راه کلاهبرداری و ایجاد اطمینان در طرف شاکی نسبت به عمل خود به جای آورده است داخل عمل کلاهبرداری است و عنوان علیحده منظور نم گردد و لذا از این حیث متهم مبری اعلام می گردد.پس ازصدور رای محکوم علیه به انضمام دو فقره قرارداد نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاریخ 30/2/70 ضمن رد اعتراض و بقاء بر رای سابق الذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رای شایسته دادنامه شماره ....فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه ازطرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده با رد اعتراض مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا" ابرام می شود.
رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مستشاردیوان عالی کشور

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
52
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
323
تاریخ تصویب :
1370/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :