جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/11/1371 دادنامه :627 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند.00 48 ساله به اتهام : 1کلاهبرداری به مبلغ پانصد و شصت هزارتومان 2 نداشتن دفاتر تجارتی تحت تعقیب دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته است و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 121085/7/71 و به استنادماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وماده 15 از مقررات جزایی قانون تجارت مصوب سال 1311 درخواست تعیین کیفر نموده است. دادگاه یک بوشهر پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 71/601 به شرح زیر انشا رای نموده است :

رای دادگاه
اتهام آقای (الف ) فرزند.00 48 سلاه اهل لاهیجان ساکن بوشهر شغل سابق کارمند دائر بر کلاهبرداری به مبلغ پانصد و شصت هزار تومان و نداشتن دفاتر تجارتی. با توجه به کیفرخواست شماره 71/1088 دادسرای عمومی بوشهر با شکایت شاکی و گزارش مامورین انتظامی و اظهارات مطلعین منعکس در پرونده و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات و با توجه قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ماده 15 قانون تجارت و ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم حکم بر محکومیت وی به رد مبلغ 5600000000 ریال در حق شاکی و پرداخت مبلغ 2000000 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جهت نداشتن دفاتر تجارتی صادر و اعلام می داردو همچنین در صورت امتناع از پرداخت حق شاکی باتجویزماده 139 قانون تعزیرات تا استیفای کامل حقوق شاکی در بازداشت نگهداری شود. رای صارده حضوری و قابل اعتراض است و محکوم علیه به شرح لایحه مورخ 10/9/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 11/9/71 به رای و عقیده خود باقی مانده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
حسب مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه معترض به شرح لایحه تقدیمی وارد به نظر می رسد زیرانظر به انکار متهم و اینکه دادسرای عمومی بوشهر وجود شرکت را واهی ندانسته و حتی برای نداشتن دفاتر تجارتی برای متهم درخواست تعیین کیفر نوده است لذا دلیلی دائر بر کلاهبرداری نیز در عنوان شاکی از ناحیه متهم در پرونده امر مشهودنیست وموضوع جنبه قانونی دارد و علی فرض صحت اتهام انتسابی متهم فقط در مورد نداشتن دفاتر تجارتی قابل تعقیب می باشد، علیهذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 71/601 صادره از دادگاه کیفری یک بوشهر مخدوش بوده و نقض می شود و ریدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک بوشهر و در صورت وحدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
627
تاریخ تصویب :
1371/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :