×

قانون بودجه سال 1351

قانون بودجه سال 1351

قانون-بودجه-سال-1351

وکیل


ماده واحده - بودجه سال 1351 کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (548536752000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (548536752000) ریال می باشد.
بودجه عادی دولت شامل موارد زیر می باشد:
1 - بودجه دولت که از حیث درآمد و سایر منابع تامین بالغ بر یکصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و دو میلیون و چهل و هشت هزار(183602848000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و دو میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار (183602848000) ریال است .
2 - اعتبار طرحهای عمرانی مستمر موضوع تبصره چهار این قانون که از حیث درآمد بالغ بر هفده میلیارد و هشتصد و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار (17823234000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هفده میلیارد و هشتصد و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار(17823234000) ریال و از محل درآمد برنامه تامین می شود.
3 - بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی از محل درآمد اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر چهارده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار (14523645000) ریال و از حیث درآمد بالغ بر چهارده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار (14523645000) ریال است .
ارقام منظور در بندهای 1 و 2 تصویب می گردد و به دولت اجازه داده می شود درآمدهای منظور در بندهای مذکور را وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول این قانون از محلهای مزبور منظور شده اند در حدود وصولی درآمدهای مذکور و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
بودجه عمرانی و همچنین بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون و سایر موسسات منظور در قسمت های یازدهم و دوازدهم این قانون تابع قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط خواهد بود.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که در طول سال 1351 به صورت موسسه دولتی در آیند برای مدت باقیمانده سال مزبور پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 -
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست وجه مبلغ لازم را در اختیار وزارتخانه ها یا موسسه دولتی ذیربط بگذارد.
ب - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه ها و موزه ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای از منابع غیر دولتی تحصیل می شود و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست .
دستگاهها و موسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارایی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسب تر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور انتقال نمایند.
تبصره 2 -
الف - کاهش یا افزایش هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های هر دستگاه از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن فقط یک بار برای هر دستگاه با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات دستگاه از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ب - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات وزارت مزبور از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ج - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه های مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه هایی که از خدمات این سپاهان استفاده می کنند بنابر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مربوط و موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد.
تبصره 3 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1351 ده میلیارد (10000000000) ریال است .
تبصره 4 - اعتبار طرحهای عمرانی مستمر موضوع قسمت نهم این قانون که به عنوان جزئی از هزینه های از محل درآمد عمومی در بودجه دستگاههای مربوط منظور شده است از محل درآمد برنامه تامین و وجوه مربوط موضوع ردیف 5201 قسمت سوم این قانون در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات و ضوابط مربوط به طرح های مزبور به مصرف برسد.
تبصره 5 - دیون با محل تا پایان سال 1349 وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تامین بوده است بر طبق ضوابطی که از طرف وزارت دارایی و دفتر بودجه تعیین خواهد شد مورد رسیدگی قرار گرفته و از محل اعتبار ردیف 52202 بخش پنجم قسمت ششم این قانون به میزانی که برای هر دستگاه تخصیص داده خواهد شد قابل پرداخت می باشد.
دیون با محل وزارت جنگ از محل اعتبار ردیف 2/125 و دیون موسسات دولتی که بودجه آنها به صورت "کم" در بودجه کل کشور منظور می شود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است .
تبصره 6 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون (1120000000) ریال موضوع ردیف 3510 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1351 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 7 -
الف - حکم بند "الف " تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در مورد اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمینی که احکام آنان در سال 1350 صادر نشده است به قوت خود باقی است .
اعتبار اضافه حقوق یک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع بند "الف " تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در سال های 1350 و 1351 از محل اعتبار ردیف 51107 بخش پنجم قسمت ششم این قانون پرداخت خواهد شد.
ب - اعتبار مورد نیاز برای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب آبان ماه 1349 در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع بند "ب " تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در سال 1351 از محل اعتبار ردیف 51108 بخش پنجم قسمت ششم این قانون پرداخت خواهد بود.
تبصره 8 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود آن قسمت از اعتبار ردیف های 51106 و 51107 و 51108 بخش پنجم قسمت ششم این قانون را که مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش می باشد با توجه به مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 7 این قانون به عنوان "کمک " در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 9 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش مناطقی را که در سال 1351 شورای آموزش و پرورش منطقه ای در آن تشکیل می شود از اعتبارات منطقه ای آموزش و پرورش استان و یا فرمانداری کل مربوط کسر و به صورت "کمک " به منطقه مزبور ابلاغ نماید.
تبصره 10 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار مربوط به تربیت معلم و توسعه برنامه های موضوع ردیف 8199 قسمت هشتم این قانون را در سال 1351 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق و به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها به صورت "کمک " توزیع کند. توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع دفتر بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره 11 - به وزارت دارایی و دفتر بودجه اجازه داده می شود اعتبار حقوق و مزایای مستخدمینی را که در اجرای ماده 14 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران از وزارت آموزش و پرورش به سازمان مذکور منتقل می شوند با توافق وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه مصوب سال 1351 ادارات مرکزی وزارت آموزش و پرورش و مناطق مربوط کسر و به بودجه سازمان تربیت بدنی ایران اضافه نماید.
تبصره 12 - به دفتر بودجه اجازه داده می شود اعتبارات مربوط به هزینه های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سایر موسسات عام المنفعه و دانشگاهها واگذار می شود از بودجه مصوب سال 1351 وزارت مذکور کسر و به عنوان "اعانه " به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر موسسات عام المنفعه و "کمک " به دانشگاههای ذیربط منظور داشته و واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
در مورد بیمارستانهای واگذاری به شیر و خورشید سرخ ایران که اعتبار آن از محل طرحهای مستمر و غیر مستمر عمرانی تامین می شود مفاد تبصره 8 قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری بر مبنای اعتبارات مصوب طرحهای مذکور در سال 1351 ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 13 - اعتباری که در ردیف 1/120 قسمت چهارم این قانون منظور شده است بر اساس آیین نامه موضوع تبصره یک قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب 29 فروردین ماه 1350 قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 14 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود تا مبلغ پانصد و شصت و چهار میلیون (564000000) ریال از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال 1350 وزارت جنگ را برای تامین تفاوت بهای خوار و بار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان اختصاص دهد و تا پایان سال 1351 تعهد و متدرجا به سازمان اتکا پرداخت نماید.
تبصره 15 - به دفتر بودجه اجازه داده می شود اعتبارات مربوط به آن قسمت از دستگاههای پخش صدا را که در سال 1351 از وزارت پست و تلگراف و تلفن به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران منتقل می شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه وزارت مزبور کسر و به صورت "کمک " به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران واگذار نماید.
تبصره 16 - شهرداریهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم آذر ماه 1347 موظفند سهم مذکور در ماده 68 قانون اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1345 مربوط به بهداری و تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه های عمومی را از درآمدهای مستمر خود به همان میزانی که در سال 1348 مکلف به پرداخت بوده اند در سال 1351 تامین و پرداخت کنند.
تعیین و حد نصاب هزینه های عمرانی و سازمانی موضوع ماده 68 اصلاحی قانون شهرداریها در مورد شهرداریهای مذکور بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محلی به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره 17 - اعتبار منظور در ردیف 1/184 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت راه - سایر هزینه های شبکه راهها، راه آهن و فرودگاهها" بر اساس برنامه های اجرائی مربوط پس از تایید دفتر بودجه و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته خواهد شد و اعتبار ردیف 1/262 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران - سایر هزینه های نگهداری تاسیسات رادیو تلویزیون " نیز به میزانی که از طرف دفتر بودجه به ترتیب فوق تعیین خواهد شد به عنوان "کمک " به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران پرداخت می گردد.
تبصره 18 - به دفتر بودجه اجازه داده می شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اعتبار برنامه ها و فعالیتهایی را که در سال 1351 از وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت مخابرات ایران منتقل خواهد شد از تاریخ انتقال از بودجه وزارتخانه مذکور کسر نماید. ضمنا اجازه داده می شود شرکت مخابرات ایران از تاریخ شروع به کار در سال 1351 درآمدهای تلگراف و تلفن موضوع ردیف 3402 قسمت سوم این قانون را وصول نموده و هزینه های مربوط به برنامه ها و فعالیتهای مذکور و همچنین هزینه های تله کومونیکاسیون بین المللی موضوع ردیف 1/189 قسمت چهارم این قانون را از محل درآمد مذکور پرداخت کند.
وزارت دارایی مجاز است مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از درآمدهای مزبور را که به وسیله شرکت مخابرات ایران در سال 1351 وصول می شود به حساب درآمد عمومی منظور نماید.
در صورتی که تاسیس شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال 1351 تحقق نیابد مبلغ مذکور با احتساب مبلغی که تا تاریخ تشکیل شرکت از محل اعتبار برنامه های فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته و مبلغی که بابت درآمدهای مذکور به خزانه تحویل شده به تشخیص وزارت دارایی و دفتر بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره 19 - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل صرفه جوئیهای بودجه عادی سال 1351 مربوط به درآمد عمومی را جهت افزایش اعتبار طرحهای عمرانی به درآمد برنامه منتقل نماید. رقم انتقال یافته عینا به اعتبارات عمرانی سال 1351 اضافه می شود.
تبصره 20 - به دفتر بودجه اجازه داده می شود ضمن انتقال اعتبار برنامه ای که "در اجرای قانون عمران و نوسازی روستاها و ترتیب انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف موسسات وابسته به آن " باید از بودجه مصوب سال 1351 وزارت آبادانی و مسکن کسر و به بودجه وزارت تعاون و امور روستاها منتقل نماید و اعتبار حقوق و مزایای آن عده از کارمندانی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 6 قانون مزبور در وزارت آبادانی و مسکن باقی خواهند ماند کماکان در اختیار وزارت آبادانی و مسکن بگذارد.
تبصره 21 - اجازه داده می شود مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری به تشخیص هیات وزیران در سال 1351 به مصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و برنامه ترویج و توسعه فعالیتهای صنایع دستی روستائی برسد.
تبصره 22 - مانده اعتبار منظور در ردیف 52203 بخش پنجم قسمت چهارم قانون بودجه سال 1350 کل کشور و همچنین اعتبار منظور در ردیف 52204 بخش پنجم قسمت ششم این قانون بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت راه پیشنهاد و به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره 23 - مانده مبلغ هیجده میلیون (18000000) ریال اعتبار مربوط به احداث دهکده نمونه که از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده بودجه سال 1350 کل کشور تامین شده است تا آخر سال 1351 قابل تعهد و مصرف می باشد.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره 24 - وزارت دادگستری مجاز است از اول فروردین ماه 1351 فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوای قضات را بر طبق آیین نامه مربوط و به نسبت آخرین حقوق دریافتی پرداخت نماید.
تبصره 25 - وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است وجوهی را که از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشجویان برای برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی و هنری و اردوهای دانشجویان در اختیار وزارت مزبور گذارده می شود جز درآمد اختصاصی خود محسوب نماید و مصرف آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد و پس از تایید وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 26 -
الف - از اول فروردین ماه 1351 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی (عادی ) راه آهن دولتی ایران و مشمولین تبصره 31 قانون بودجه سال 1350 کل کشور ده درصد اضافه می شود و از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی ماهانه مستخدمین رسمی (عادی ) راه آهن دولتی ایران و مشمولین بند "الف " تبصره مذکور از سیزده هزار و هفتصد و نود (13790) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان مجموعا از نصف این مبلغ تجاوز نکند.
ب - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث رانندگان و تلفن چی ها و مستخدمینی که دارای پایه پزشکیاری (بهیاری ) بوده اند و تا آخر سال 1346 بازنشسته یا موظف و یا فوت شده اند و همچنین حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث تلفنچی ها و مستخدمینی که دارای پایه پزشکیاری (بهیاری ) بوده و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشور از اول سال 1347 در گروههای 2 و 3 تطبیق وضع یافته اند و تا اجرای ماده 30 قانون مذکور بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند مشمول اضافه مقرر در بند "الف " می باشند به شرط این که حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی پزشکیاران از یازده هزار و پانصد و پنجاه (11550) ریال و تلفنچی ها از یازده هزار و دویست و شصت (11260) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان از نصف مبالغ مذکور تجاوز نکند.
مشمولین بند "الف " تبصره 23 قانون بودجه سال 1349 کل کشور مشمول افزایش موضوع این تبصره نخواهند بود.
تبصره 27 - به دولت اجازه داده می شود به وراث قانونی هر یک از مستخدمین غیر رسمی که تا اول تیر ماه 1345 فوت شده اند طبق شرایط مندرج در این تبصره و با رعایت مفاد مواد 86 - 87 - 88 - 89 و مواد مربوط دیگر قانون استخدام کشوری از اول فروردین ماه 1351 ماهانه جمعا مبلغ چهار هزار (4000) ریال به عنوان حقوق وظیفه پرداخت کند:
الف - مستخدم حداقل یک سال متوالی یا سه ماه متناوب تا زمان فوق تحت یکی از عناوین استخدامی قراردادی (پیمانی ) یا حکمی و یا دونپایه در استخدام دولت بوده باشد.
ب - حقوق مستخدم از محل بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده باشد.
ج - در زمان فوت رابطه استخدامی مستخدم با سازمان دولتی متبوع او برقرار بوده باشد.
د - حقوق وظیفه موضوع این تبصره به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه انتفاعی وابسته به دولت که مستخدم متوفی هنگام فوت در آنجا به خدمت اشغال داشته است برقرار و پس از تایید اداره کل بازنشستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور پرداخت خواهد شد.
ه - حقوق وظیفه موضوع این تبصره از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی یا موسسه انتفاعی وابسته به دولت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 28 - تا زمانی که فوق العاده شغل مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری برای هر یک از مشاغل موضوع آن معین نشده است ، مزایای مستمر و مزایای موقت شغل مستخدمین همواره پس از کسر افزایش حقوقی که بر اثر اجرای ماده 30 قانون مذکور از بابت تطبیق حقوق پایه گروه موقت یا مجموع حقوق پایه گروه موقت و تفاوت تطبیق حقوق مرحله اول با حقوق پایه گروه قطعی مرحله دوم به آنان تعلق می گیرد قابل پرداخت خواهد بود.
حکم بالا درباره افزایش حقوق ناشی از تغییر گروه بعدی مستخدم نیز جاری خواهد بود.
آن قسمت از مزایای مستمر یا مزایای موقت شغل مستخدمینی که در اجرای این تبصره جزو حقوق گروه و پایه آنان قرار گیرد بنا بر تشخیص وزارت دارایی و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (مزایا و کمها) بودجه دستگاه مربوط کسر و به اعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد.
نحوه استفاده از اعتبار منظور در ردیف 15109 بخش پنجم قسمت ششم این قانون و دستگاهایی که می توانند از آن استفاده کنند بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 29 - در تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1347 بعد از عبارت "اسناد خزانه " عبارت "یا اوراق قرضه " علاوه می شود.
تبصره 30 - آیین نامه اجرائی تبصره 15 قانون متمم بودجه سال 1350 کل کشور با رعایت ماده 4 قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب 25 اردیبهشت ماده 1245 از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 14/12/1350 در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار : 7917

تاریخ تصویب : 1350/12/24

تاریخ ابلاغ : 1351/01/16

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.