جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 974-ق 4/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 20421/21628 مورخ 25/5/1379 دورت در مورد صدورمجوز کارت معافیت ازخدمت برای متعهدین خدمت فاقدردیف حقوقی استخدامی در وزارت آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/3/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 14407 9/4/1380
قانون صدور و مجوز کارت معافیت از خدمت برای متعهدین خدمت فاقد ریدف حقوق استخدامی در وزارت آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/3/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 974-ق مورخ 4/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (مشمولیت ماده (1) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - مصوب 8/3/1369-) را که فاقدردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیر انتفاعی انجام داده اند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آئین نامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش وپرورش تهیه و به توصیب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 30/3/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
16416
تاریخ تصویب :
1380/03/23
تاریخ ابلاغ :
1380/04/21
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :