جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 14835/ت 23455ه 6/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/1/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3141/42/4/1 مورخ 14/6/1379 وزارت کشور و باستنادماده (13)قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب سال 1362 - تصویب نمود:
الف - در شهرستان بروجن :
1- دهستان امامزاده حمزه علی به مرکزیت روستای آقبلاغ مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر ایجاد می شود:
1- آقبلاغ 2- چرمینه 3- سناجان 4- سنگ چین 5- خدرآباد6- گلوگر 7- علی آباد 8- سلطان آباد 9- معموره 10- دستگرد11- حسین آباد 12- آق چشمه 13- کلبی بک 14- الله قلی 15- چاه محمدجان رفیعی 16- چاه محمدحسین طهماسبی 17- چاه علی بابا طهماسبی 18- چاه حبیب الله طهماسبی 19- چاه لطفعلی 20- چاه زلفعلی 21- چاه محمدجان 22- چاه حسینعلی مردانی 23- چاه احمد کارگر 24- چاه نصرالله حاتمی 25- چاه خانعلی 26- چاه مردانی 27- چاه حضرتی 28- چاه سلطانی 29- چاه نبی 30- چشمه طهماسب 31- چشمه سیب 32- چاه سلطانی 33- چاه رحمانی 34- چاه صفیان 35- چشمه علینقی 36- چشمه شفیع 37- چشمه خانی 38- چشمه باقر 39- چشمه قلعه درگاه 40- مزرعه یک درختی 41- دامداری نادری 42- سنگ بری مسعود 43- مزرعه چال تره 44- کرسومی 45- چال خشک 46- قنات لرستانی 47-استخربالا48- مزرعه سیدعلی 49- سد سولقان 50 - دره شنبه 51- دره جبار 52- دره کوشک 53- چاه ناصر نامدار پور 54- نجف آباد 55- کارخانه خمیر مایع 0
2- بخش بلداجی به مرکزیت شهر بلداجی از ترکیب دهستانهای : چغاخور و امامزداده حمزه علی در تابعیت شهرستان بروجن ایجادو تاسیس می شود.
3- دهستان دوراهان به مرکزیت روستای کردشامی مشتمل برروستاها مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش گندمان ایجاد می شود:
1- چشمه علی 2- کردشامی 3- له دراز 4- گردبیشه 5- دهخدا 6- دوراهان 7- سرپیر 8- ده توت 9- چشمه آبدال 10- ده باغ 11- ده علی 12- گلدار کبک 13- سولگان 14- تگرگ آب 15- امام قیس 16- مزرعه شمس آباد17- مزرعه کوهسرخ 18-مزرعه چشمه فاضل 19- مزرعه اشکفت تاعون 20- مزرعه چهل چشمه 21- مزرعه دره حاج بابا 22- مزرعه سردره 23- ایستگاه شماره یک گاز24- مزرعه چشمه گردو 25- مزرعه چشمه سلیمان 26- مرعه دره علی 27- مزرعه دره گرم 28- مزرعه چشمه هاشم 29- مزرعه چشمه هفت علی 30- مزرعه بیدقادر 31- مزرعه چشمه زینل 32- دامداری حیدر محمودی 33- مزرعه گل سیاه 34- مزرعه آخوره 35- قنات کتک 36- نسارکتک 37- کتک علیا38- کتک سفلی 39- مزرعه تول قبرستان 40- مزرعه حرم روا 4- مزرعه استخر 42- مزرعه بند قطار0
ب - در شهرستان لردگان :
1- دهستان جوانمردی به مرکزیت روستای جوانمردی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش خانمبرزا ایجاد می شود:
1- باغ بهزاد 2- جوانمردی 3- حسن هندو 4- دهنو 5- سیله 6- قلعه افغان 7- قلعه مزعل 8- سله چین 9- بابا منصوری 10- قلعه چه 11- خسروآباد12- ده ترکان 13- مزرعه دره آقاجون 14- مزرعه درمه 15- مزرعه کرتکل 16- مزرعه چشمه تاک 17- مزرعه آقاجان 18- مزرعه جمال 19- مزرعه اکبر 20- مزرعه سرچشمه 21- مزرعه خدیوی 22- دامداری ورپشتی 23- مزرعه شهبازخانی 24- مزرعه درمن شوره زار0 2- دهستان ارمند از بخش خانمیرزا منتزع و به بخش مرکزی الحاق شود.
3- بخش منچ به مرکزیت روستای منج از ترکیب دهستانهای منج و بارز ایجاد و تاسیس می شود.
ج - در شهرستان شهرکرد
مرز محدوده بخش سامان بخش مرکزی در منطقه قطب صنعتی سامان اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16416
تاریخ تصویب :
1380/01/22
تاریخ ابلاغ :
1380/04/21
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :