جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 15487/ت 24704ه 10/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1380 با توجه به نظررئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3199ه/ب مورخ 28/12/1379 تصویب نمود:
بند(2) تصویبنامه شماره 30918/ت 19883 مورخ 14/5/1377 بشرح زیر اصلاح می گردد:
2- (بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قالب اعطای اعتبارصادراتی SREYUB TIDERC به کشورهای خریدار کالاهای ایران (کشورهای درحال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یابازارهای جدید) درصدی از بودجه ارزی کشور را در اختیار اشخصا حققی و حقوقی ایرانی صادر کننده کالا یا خدمات قرار دهد.)
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16416
تاریخ تصویب :
1380/04/06
تاریخ ابلاغ :
1380/04/21
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
موضوع :