جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 15485/ت 24778ه 10/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1380 با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3241ه/ب -11/2/1380 تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 28212/ت 20474ه مورخ 3/7/1379، موضوع آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح بشرح زیر اصلاح می شود:
1- عبارت (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ) از ماده (2) حذف وعبارت (در مواردی که اشکی ، دستگاه متبوع مستخدم نباشد) بعد از عبارت (هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ) اضافه می شود.
2- درماده (4) عبارت اقربای مذکور در ماده (1032) قانون مدنی ) به عبارت (اقربای درجه اول مذکور در ماده (1032) قانون مدنی ) تغییر می یابد.
3- تبصره ماده (7) حذف گردد.
4- عبارت (وپیگیری اجرای حکم ) از قسمت اخیر بند(پ )ماده (8) حذف می گردد.
5-در بند(ث ) ماده (8) عبارت (در مراحل دادرسی ) بعد از عبارت (سایر خدماتی که ) اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16416
تاریخ تصویب :
1380/04/06
تاریخ ابلاغ :
1380/04/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :