جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

بتاریخ 2/4/75 کلاسه پرونده 74/271374و3020 شماره دادنامه 399و398
مرجع رسیدگی شعبه 4 دادگاه عمومی تهران
خواهان : دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل خانم زهرا .... خواهی باوکالت آقای دکتر یحیی جلیلوند بنشانی
خوانده ردیف دوم : در دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل آقای احسان .... بنشانی تهران
خوانده اول پرونده تقابل : آقای احمد .... بنشانی تهران
خواسته : تنظیم سند رسمی ـ ابطال قرار داد
گردشکار ـ خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید .
رای دادگاه
ماحصل پرونده این است که خانم زهرا .... خواهی بوکالت آقای دکتر یحیی جلیلوند علیه آقایان احمد و احسان .... طرح دعوی نموده و درخواست صدور حکم به محکومیت خواندگان به الزام تنظیم سند قطعی یکباب خانه پلاک ثبتی 35 فرعی از 2172 مفروز از ششدانگ پلاک اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران که ریاست دادگاه حقوقی یک شعبه 2 حکم به محکومیت آقای احسان .... و الزام وی به حضور در یکی از دفتر اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک فوق الذکر و دریافت بیست و نه میلیون ریال الباقی ثمن معامله صادرنموده است که پرونده بلحاظ اعتراض خوانده درشعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح وشعبه مزبور الزام خواندگان به حضور دردفتراسناد وانتقال پلاک فوق الاشعار تنفیذ و تاییدنکرده وقسمت دیگر حکم (دعوی تقابل آقای احسان .... به خواسته ابطال قرارداد مورخ 10/4/68 ) تایید نموده است با نقض قسمت اول حکم پرونده به شعبه همعرض و النهایه به این شعبه ارجاع گردیده است فلذا در بازرسی اوراق پرونده و اینکه طرفین قرارداد با ایجاب و قبول مبنی بر وقوع عقد بیع واخذ مبالغی از ثمن توسط فروشنده و متصرف قسمتی از مبیع توسط خریدار بنظر دادگاه نسبت به ارکان معامله و وقوع شرعی وقانونی عقد بیع هیچگونه خللی بر عقد بیع شرعا" وقانونا" واقع شده است وبا توجه به تحویل قسمتی از مبیع خوانده با اقدام خویش تصرف خواهان را عملاء تنفیذ وتایید نموده است و نظر به اینکه تا زمانیکه عقد با اراده طرفین فسخ یا اقاله و یا ابطال نگردیده باشد بنابر اصل صحت عقود و معامله و لزوم اجرای تعهدات و به تعقیب از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاجرا است و اصولاء تعیین وجه التزام در معاملات جهت استحکام بیشتر عقود انجام میشود علیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و جهات یاد شده دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداء به مواد 190 ـ 219 ـ 220 ـ 223 ـ 224 ـ 225 ـ قانون مدنی رای به الزام و محکومیت آقای احسان .... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی و انتقال پلاک ثبتی 35 فرعی از 2172 مفروز ازششدانگ پلاک اصلی واقع در بخش ده تهران در ازاء دریافت بیست و نه میلیون ریال الباقی ثمن معامله باشرایط مندرج در قرارداد مورخه 10/4/68 در حق خواهان صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری محسوب وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور میباشد.
دادرس شعبه4 دادگاه عمومی تهران ـ ربیعی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1375/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :