جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 3464 - 6/2/1358

وزارت کشور
ماده واحده – باتوجه باینکه انجمنهای شهرستان واستان منحل گردیده است ؛وظایف واختیارات انجمنهای فوق الذکر(ناظر به طرحهای خاص ناحیه ای ) ؛ مندرج درتبصره 75قانون بودجه سال 1356کل کشوروبندچ تبصره 6 قانون بودجه سال 1357کل کشورموقتابه کمیته برنامه ریزی درهراستان واگذارمیگردد0
تبصره 1 – مفادفوق ناظربرسایرطرحهای که مصرف اعتبارات آنهامشمول مقررات طرحهای خاص ناحیه ای است ؛نیزمیباشد0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9956
تاریخ تصویب :
1358/02/06
تاریخ ابلاغ :
1358/02/12
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :