جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شماره 604/7 - 4/2/1358
تبصره –درصورتیکه اکتشاف کننده ضمن انجام فعالیتهای اکتشافی مدت اعتبارپروانه اکتشاف رابرای تکمیل عملیات کافی نداندمیتوانددرفاصله 180تا120روزقبل ازانقضاء مهلت پروانه باارسال گزارش جامعی ازعملیات انجام شده وبرنامه اکتشافی درخواست تمدیداعتبارپروانه رابنماید0وزارت صنایع ومعادن پس ازبازدی محل درثورت تایید یااصلاح برنامه اکتشافی میتوانداعتبارپروانه اکتشاف رافقط یکباروبرای حداکثردوسال بادریافت حق صدورتمدیدنماید0پروانه اکتشافهای موجودکه درتاریخ تصویب این تبصره مدت اعتبارآنهاکمتراز120بوزمیباشد مشمول محدودیت زمانی فوق برای درخواست تمدیدنمیباشندمشروط براینکه دارندگان این پروانه حداکثرظرف مدت 60روزازتاریخ اول اردیبهشت ماه 1358تقاضای تمدیدو گزارش مربوطه رابدفتروزارت صنایع ومعادن تسلیم نموده باشند0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9960
تاریخ تصویب :
1358/02/04
تاریخ ابلاغ :
1358/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :