جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 3669/1 - 19/2/1358

ماده واحده :کلیه کسانیکه تاتاریخ تصویب این قانون درمراجع قضایی موردتعقیب قرارگرفته انداعم ازاینکه حکم قطعی درباره آنان صادرشده یانشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهندشد مشروط باینکه شاکی یامدعی خصوصی نداشته یاشاکی یامدعی خصوصی ازشکایت خودگذشت کرده باشند 0
تبصره 1 – محکومان به حبس دردارالاتادیب یاکانون اصلاح وتربیت وکسانیکه قبلا بهرعنوان ازعفو استفاده کرده باشندنیزمشمول مقررات این قانون خواهندبود 0
تبصره 2 – جرایم ومحکومیتهای زیرازشمول مقررات این قانون مستثنی میباشد:
تصرف غیرقانونی واختلاس بیش ازمبلغ پانصدهزارریال وارتشاء بیش ازمبلغ پنجاه هزارریال ؛قتل عمدی وقتل درحکم عمدی ؛اعمال منافی عفت به عنف ؛سرقت های جنایی موضوع مواد222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومی ؛کلاهبرداری ازدرجه جنایی موضوع قسمت اخیرماده 238 قانون مجازات عمومی ؛واردکردن وساختن موادمخدرازهرنوع ؛سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یامسکن اشخاص بشوندمصوب تیرماه 1333 وقانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب دیماه 1338؛ راهزنی درراه ها وشوارع وسرقت بااسلحه موضوع مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی وکیفرارتش ؛جرایم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1345؛ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 وجرایمی که رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای انقلاب شناخته شده است 0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9972
تاریخ تصویب :
1358/02/19
تاریخ ابلاغ :
1358/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :