جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

شماره 539/6 - 24/2/1358

سازما ن اموراداری واستخدامی کشور
درجلسه مورخ 18/2/1358 شورای انقلاب اسلامی تبصره ذیل ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که بیکی ازمقامات مذکوردرتبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده ویامیشوندبشرح زیراصلاح گردیده :
عبارت ((ماده 32قانون استخدام کشوری ))بعدازعبارت 000000000((درموردمشمولین بندهای ( ب ) و ( پ ) )) حذف وجمله ((این قانون ))جایگزین آن میگردد0
وزیرمشاور وسرپرست سازمان اموراداری واستخدامی کشور

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9972
تاریخ تصویب :
1358/02/24
تاریخ ابلاغ :
1358/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :