جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 5678 - 3/3/1358

ماده واحده – نمایندگان مجلسین و وزرای رژیم گذشته ازپانزده خردادیکهزارو سیصدو چهل و دو تا بیست ودوم بهمن یکهزاروسیصد وپنجاه و هفت بعنوان مجازات فقط برای همیشه ازمشاغل دولتی وحق انتخاب شدن محروم میشوند ؛ کسانیکه بدستوزامام خمینی ازنمایندگی مجلسین یاوزارت استعفاکرده اندبه مدت پنج سال محروم میشوندبه شرط آنکه دوگروه فوق مرتکب جرایم مشروحه درآییننامه دادگاههای انقلاب اسلامی نشده باشند؛ وگرنه علاوه برمحرومیت فوق مشمول مجازات مربوطه هم خواهندبود0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9982
تاریخ تصویب :
1358/03/03
تاریخ ابلاغ :
1358/03/12
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :