جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

شماره 1393/7 - 25/2/1358

ماده واحده – وزارتخانه های کشور – دادگستری وآموزش وپرورش – بهداری وبهزیستی – راه وترابری ونخست وزیری میتوانندمستخدمین رسمی که طبق تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری بازنشسته شده انددرصورت نیاز و موافقت مستخدم بااجازه هییت وزیران بخدمت اعاده نمایند0
درمورددارندگان پایه های قضایی اعاده بخدمت باآخرین رتبه قضایی که داشته اندصورت میگیرد0
درموردمشمولین استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری گروه آنان باتوجه به شغل ارجاعی وسنوات خدمت بازاء هردوسال یک پایه تعیین میشود0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9982
تاریخ تصویب :
1358/02/25
تاریخ ابلاغ :
1358/03/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :