جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 1397/7 25/2/1358
ماده واحده - بمنظور جلوگیری ازتوقف عملیات عمرانی استانهاو بالابردن سطح اشتغال در مناطق کشور ، به سازمان برنامه اجازه داده میشود اعتباری معادل 60 میلیارد ریال ازمحل درآمدهای عمومی دولت درسال 1358 رابرای طرحهای خاص ناحیه ای ؛راههای روستایی ونیازهای ضروری روستاها؛ طبق جداول پیوست ؛ تخصیص داده وبه استانهاابلاغ نماید تا دفترهای برنامه وبودجه برآن اساس ؛برنامه عمرانی مربوط سال 1358هراستان را بارعایت قوانین ومقررات تهیه و مراتب رابرای انعکاس درلایحه بودجه به سازمان برنامه وبودجه ارسال دارند .
تبصره 1- ازاعتبار مذکورمعادل 40 میلیاردریال (حسب جدول پیوست شماره 1 ) برای طرحهای خاص ناحیه ای اختصاص مییابد تاطبق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد0
تبصره 2- ازاعتبارمزبور معادل 15میلیاردریال (حسب جدول پیوست شماره 2) برای تکمیل ؛توسعه واحداث راههای روستایی اختصاص مییابد تاحسب مقررات طرحهای خاص ناحیه ای بمصرف برسد0درصورتیکه برخی ازاستانها نتوانند اعتبارات موضوع این تبصره رابموقع جذب نمایند؛بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشودکه جابجایی لازم رادراعتبارات استانی بعمل آورد0
تبصره 3 - پنج میلیاردریال اعتبارباقیمانده (حسب جدول پیوست شماره 3 ) برای نیازهای ضروری روستاهای کشورتخصیص داده میشود که طبق آیین نامه پیوست بمصرف برسد .
تبصره 4 - اجازه داده میشودتعهدات پرداخت نشده سالهای قبل مربوط به طرحهای خاص ناحیه ای ازمحل اعتبارسال 1358طرحهای خاص ناحیه ای پرداخت شود .
تبصره 5 - دستگاههای اجرائی محلی میتوانند درمواردی که مدت اجرای برخی ازپروژه های خاص ناحیه ای بیش ازیکسال است ؛باموافقت قبلی دفتربرنامه و بودجه حداکثرتامعادل اعتبارمصرف همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبارلازم رادرطرح عمرانی سال بعدمقدم برسایراعتبارات ؛ پیشنهادنماید0
تبصره 6 - باستنادتبصره 7 ماده واحده لایحه قانونی انجام هزینه های کشوردرسه ماهه اول سال 1358مصوب شورای انقلاب ؛مانده اعتبارات مصرف نشده سال 1357طرحهای خاص ناحیه ای واعتبارات موضوع تبصره 9 قانون بودجه سال 1357کل کشوردرآخرخردادماه 1358به خزانه برگشت داده خواهد شد .
نخست وزیر
استان (ارقام به هزار ریال)
تهران 1477000
مرکزی 1269000
گیلان 1531000
مازندران 1080000
آذربایجان شرقی 2726000
آذربایجان غربی 1411000
کرمانشاهان 1706000
خوزستان 2133000
فارس 2184000
کرمان 1912000
خراسان 3430000
اصفهان 2444000
هرمزگان 1711000
سیستان و بلوچستان 2066000
کردستان 1367000
همدان 1446000
لرستان 1508000
ایلام 1001000
زنجان 1434000
چهارمحال و بختیاری 971000
کهکیلویه و بویراحمد 908000
سمنان 967000
یزد 1038000
بوشهر 1280000
----------
جمع 40000000

پیوست شماره 2- توزیع استانی اعتبارات راههای روستائی درسال 1358
استان اعتبار سال 1358
---- --------------
(ارقام به هزار ریال)
تهران 350000
مرکزی(اراک) 600000
گیلان 150000
مازندران 850000
آذربایجان شرقی 1200000
آذربایجان غربی 750000
کرمانشاهان 200000
خوزستان 250000
فارس 600000
کرمان 700000
خراسان 1450000
اصفهان 800000
هرمزگان 400000
سیسان وبلوچستان 450000
کردستان 200000
همدان 250000
لرستان 550000
ایلام 400000
زنجان 450000
چهارمحال وبختیاری 400000
کهکیلویه وبویراحمد 400000
سمنان 400000
یزد 400000
بوشهر 400000
-----------
جمع 15000000

پیوست شماره 3- اعتبارات نیازهای ضروری روستاها بتفکیک استان
استان اعتبار سال 1358
----- ---------------
(ارقام به هزارریال)
تهران 160000
مرکزی(اراک) 150000
گیلان 250000
مازندران 350000
آذربایجان شرقی 460000
آذربایجان غربی 300000
کرمانشاهان 180000
خوزستان 250000
فارس 290000
کرمان 250000
خراسان 500000
اصفهان 220000
هرمزگان 20000
سیستان و بلوچستان 200000
کردستان 200000
همدان 210000
لرستان 170000
ایلام 90000
زنجان 200000
چهارمحال و بختیاری 90000
کهکیلویه و بویراحمد 90000
سمنان 90000
یزد 90000
بوشهر 90000
-----------
جمع 5000000 ریال

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9982
تاریخ تصویب :
1358/02/25
تاریخ ابلاغ :
1358/03/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :