جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 1399/7 - 25/2/1358

ماده 1- به منظورجلوگیری ازهرگونه تضییع حق ؛درموقوفات کشوروتنظیم اسنادوقرار داد اجاره وتعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری ومتصرفی موقوفه ازاین تاریخ کلیه اسنادوقراردادها(اعم ازعادی ورسمی )منعقده بین اوقاف ومستاجرین درموقوفات عامه نظیر امالاک مزروعی وباغات واراضی ومستغلات ومستحدثات شهری وروستایی فسخ وبه این قبیل مستاجرین وسایراشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی که بهرنحوی ازانحاء درحال حاضر املاک موقوفه رامتصرف میباشنداخطار میشودکه درظرف 3 ماه ازتاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری ومتصرفی خودوتادیه اجاره بهای گذشته وتنظیم اسنادجدید اجاره نرخ عادله روزبه اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند0درصورت عدم مراجعه وانقضای مهلت مقرراداره اوقاف ازادامه استفاده وتصرفات غیرقانونی آنهاجلوگیری ویاخلع یدازمستاجر یامتصرف بارعایت صرفه موقوفه آن رابه اشخاص متقاضی واگذارخواهدنمودوکلیه مطالبات موقوفه رانیزازمستاجریامتصرف قبلی ویاازمحل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنهادریافت میدارد0
تبصره – ترتیب تنظیم اجازه نامه ومیزان اجاره بهای عادله روزبراساس آییننامه ای خواهدبودکه ظرف 15روزازتاریخ تصویب این قانون ازطرف سازمان اوقاف تهیه وبتصویب هییت وزیران خواهدرسید0
ماده 2-بمنظور حسن اداره اماکن متبرکه مذهبی اسلامی کشور ومساجدازطریق انتهاب هییت امنای جدیدازاشخاص واجدصلاحیت که مراتب تقوی وامانت آنان موردتاییدوقبول باشدوتجدیدانتخاب متولیان وامناء ونظار که ازطرف سازمان اوقاف منصوب خواهندشدازاین تاریخ کلیه اعضاء هیت امناء مذکورومتولیان وامناء ونظار مربوطه ازسمت خودمعزول وازهرگونه دخل وتصرف درامول اماکن موردتصدی ممنوع میگردندومکلفندتاانتخاب وتعیین متولیان وامناء ونظار جدید کلیه اموال و وجوه دریافتی واسنادومدارک موقوفه واماکن مربوطه رابطورامانی حفظ ونگهداری نموده وبه محض صدورابلاغ ومعرفی اعضای جدید عینا طبق صورتجلسه بانظراوقاف محل تحویل نمایند0
تبصره – تجدیدانتخاب وانتصاب متولیان وامناء ونظار قبلی بلامانع است واداره امورموقوفه تاانتخاب اعضای جدید بعهده اداره اوقاف محل خواهدبود0
ماده 3 – سازمان اوقاف میتواندباکسب نظرمشورتی شورای امناء ونظار هرحوزه اوقافی ازبین اشخاص علاقمندوذیصلاح مذکور درفوق نسبت به تشکیل وتعیین هییت امناء وانتخاب متولیان ونظار جهت کلیه اماکن متبرکه مذهبی اسلامی اقدام لازم رابعمل آورد0هییت امناء این قبیل اماکن حداقل سه نفروحداکثرپنج نفرخواهندبودکه پس ازانتخاب وصدور ابلاغ انجام وظیفه خواهندنمود0 صدورابلاغ واحکام مزبورنیازی به تصویب شورایعالی اوقاف نخواهدداشت 0
تبصره 1- درهرحوزه اوقافی که شورای مشورتی امناء ونظار تشکیل نشده باشد جلب نظر وتصویب شورای عالی اوقاف ضروری است 0
تبصره 2- درموردتعیین هییت امناء وانتخاب متولیان ونظار جهت مساحدوسازمان اوقاف لایحه دیگری تهیه وپس ازتصویب هییت وزیران به شورای انقلاب اسلامی تقدیم مینماید0
ماده 4-تصمیمات متخذه ازطرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مقاداین لایحه قانونی قطعی ولازم الاجرا است 0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9982
تاریخ تصویب :
1358/02/25
تاریخ ابلاغ :
1358/03/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :