جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

شماره 1507/7 - 27/2/1358
لایحه قانونی واگذاری اختیارات کمیسیونهای مربوط مجلسین که دراجرای ماده واحده شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به هییت یمرکب ازوزراء کشاورزی وعمران روستایی وسازمان برنامه وبودجه ورییس سازمان اموراداری واستخدامی کشور

ماده واحده – دراختیارات کمیسیونهای مربوط مجلسین که دراجرای ماده واحده شمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بمنظور تصویب آئین نامه مزبوراعطاء شده است به هییتی مرکب از وزراء کشاورزی وعمران روستایی وسازمان برنامه وبودجه وزییس سازمان امورداداری واستخدامی کشور واگذارمیگردد0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9986
تاریخ تصویب :
1358/02/27
تاریخ ابلاغ :
1358/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :