جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 1509 - 27/2/1358

ماده واحده – بوزارت بهداری وبهزیستی اجازه داده میشود مستخدمین انجمنهای بهداری – انجمن توانبخشی وسازمان خدمات اجتماعی سابق ومستخدمین موسساتی که بموجب مقررات قانونی وباتصویب هییت وزیران بوزارت بهداری وبهزیستی واگذارشده یامیشوندوکارکنان غیررسمی سازمان های منطقه ای بهداری وبهزیستی استانهاکه درتاریخ تصویب این ماده واحده دراستخدام این موسسات میباشندطبق مقررات قانون استخدام کشوری وبه ترتیبی که درآئین نامه اجرائی ماده 150قانون مذکور تعیین میشود به رسمی تبدیل نمایند0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9986
تاریخ تصویب :
1358/02/27
تاریخ ابلاغ :
1358/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :