جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 20708 - 8/3/1358

ماده واحده – ماده 60 قانون استخام کشوری بشرح زیراصلاح ومواد 61و62و63وتبصره های موادمذکور وسایرموادمغایر باآن ملغی وسه تبصره بماده 60الحاق میشود:
ماده 60- مستخدمین رسمی ومستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده 2قانون استخدام کشوری میتوانند درموردتضییع حقوق استخدامی خودبشورای دولتی ودرغیاب آن بدادگان استان تهران شکایت کنند0
مرجع رسیدگی یک نسخه ازشکایت مستخدم رابسازمان متبوع اوارسال میداردومهلت یکماهه ای بارعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین وپس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی ورای مقتضی صادرخواهدکردواین رای قطعی است 0
تبصره 1- مرجع رسیدگی بشکایت دارندگان رتبه های قضایی درمورداین مواددیوانعالی کشور است 0
تبصره 2- بشکایات مطروحه درهییتهای رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان اموراداری واستخدامی کشور ونیزتقاضاهای تجدیدنظر ازآراء هییتهای مذکور که تاتاریخ تصویب این قانون دردیوانعالی کشور منتهی بصدور رای نشده باشد دردادگان استان تهران رسیدگی خواهدشد0
تبصره 3- آراییکه تاکنون ازطرف هییت رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت درسازمان اموراداری واستخدامی صادرشده است ؛ درصورتیکه موردموافقت مستخدم باشدقطعیت دارد0
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
9986
تاریخ تصویب :
1358/03/08
تاریخ ابلاغ :
1358/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :