×

لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان وپرسنل وظیفه ایکه بعلل سیاسی مشمول عنوان محرومیت ازانجام خدمت زیرپرچم بوده ویاخدمت زیرپرچم خودرابادرجه وحقوق سربازی عادی انجام میدهند

لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان وپرسنل وظیفه ایکه بعلل سیاسی مشمول عنوان محرومیت ازانجام خدمت زیرپرچم بوده ویاخدمت زیرپرچم خودرابادرجه وحقوق سربازی عادی انجام میدهند

لایحه-قانونی-مربوط-به-تعیین-تکلیف-مشمولان-وپرسنل-وظیفه-ایکه-بعلل-سیاسی-مشمول-عنوان-محرومیت-ازانجام-خدمت-زیرپرچم-بوده-ویاخدمت-زیرپرچم-خودرابادرجه-وحقوق-سربازی-عادی-انجام-میدهندشماره 6072 - 8/3/1358

ماده واحده – درموردمشمولان وپرسنل وظیفه ای که بعلل سیاسی ( باصطلاح ؛ سابق ؛ ضدامنیتی )مشمول عنوان محرومیت ازانجام خدمت زیرپرچم میباشندویاخدمت زیرپرچم خودرابادرجه وحقوق سربازی عادی انجام میدهندبشرح زیررفتارخواهدشد:
1 – کلیه کسانیکه تاکنون باستنادمواد10 و11 و12 و13 قانون خدمت وظیفه عمومی واصلاحیه موادمزبور بعلت محکومیتهای سیاسی محروم ازانجام خدمت زیرپرچم شناخته شده اندمحرومیت ازخدمت آنان به معافیت ازخدمت تبدیل وکارت معافیت ازخدمت درزمان صلح دریافت خواهندداشت 0
2 – درجات پرسنل وظیفه دیپلمه ؛ فوق دیپلم ؛ لیسانسیه ؛ فوق لیسانس ودکتراکه خدمت زیرپرچم خودرابعلل سیاسی ( باصطلاح سابق ؛ ضدامنیتی ) بادرجه وحقوق سربازی عادی شروع نموده ودرتاریخ 1/1/1358مشغول انجام خدمت زیرپرچم بوده اندازتاریخ پایان آموزش افسری یادرجه داری (درموردکسانیکه آموزشهای مزبور راطی نموده اندیاششماه پس ازاعزام (درموردکسانیکه آموزش افسری یا درجه داری راطی ننموده اند) بشرح زیراعطاء وحقوق ومزایای درجه مربوط ازهمان تاریخ محاسبه وپرداخت میگردد0
الف – سربازان دیپلمه - بدرجه گروهبانسومی
ب – سربازان فوق دیپلم - بدرجه گروهباندومی
پ – سربازان لیسانسیه وفوق لیسانس بدرجه ستواندومی
ت – سربازان دارای درجه تحصیلی دکترا
بدرجه ستوان یکمی
تبصره – درصورتیکه هریک ازسربازان فوق قبلا بدرجات استحقاقی نایل وسپس بعلل سیاسی تنزل درجه داده شده اند همان درجات به آنان اعطاء وحقوق ومزایای مربوط ازهمان تاریخی که قطع شده بود محاسبه وپرداخت میگردد0
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 9986

تاریخ تصویب : 1358/03/08

تاریخ ابلاغ : 1358/03/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.